Grafika : drukuj / nie drukuj
http://www.sosnowiec.sr.gov.pl/zialalnosc/wydzial_ksiag_wieczystych.html
Ostatnia aktualizacja strony: 2014-10-24 11:50:17

VI    W Y D Z I A Ł    K S I Ą G    W I E C Z Y S T Y C H
SOSNOWIEC ul. Kaliska 7

Przewodniczący Wydziału

SSR Agnieszka Maziarz

Kierownik Sekretariatu

Elżbieta Kopczyńska

S E K R E T A R I A T – pokój nr20 ( parter )

Dni i godziny urzędowania

Poniedziałek

7.30 – 18.00

Wtorek - piątek

7.30 – 15.30

Telefon

[32] 296-18-20 do 25

Fax

[32] 296-18-20

e-mail

wydzial6ksiagwieczystych [at] sosnowiec.sr.gov.pl

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU – DNI I GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Dni i godziny przyjęć interesantów

Wtorek

9.00 – 14.00

Pokój nr

19 (parter)

WYKAZ SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH:

1. Maziarz Agnieszka

 WŁAŚCIWOŚĆ

WŁAŚCIWOŚĆ    TERYTORIALNA

S o s n o w i e c

WŁAŚCIWOŚĆ    RZECZOWA

W wydziale rozpatruje się sprawy:

  • założenie księgi wieczystej dla nieruchomości (również dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu),
  • wpis własności na podstawie czynności prawnej, dziedziczenia, zapisu, działu spadku, podziału majątku wspólnego, zniesienia współwłasności;
  • użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa,
  • odłączenie nieruchomości lub jej części,
  • połączenie nieruchomości,
  • sprostowanie działu I-O,
  • wpis ostrzeżenia o niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym,
  • wpis (wykreślenie) hipotek, ostrzeżeń, roszczeń lub innych praw osobistych,
  • wydanie odpisu z ksiąg wieczystych, hipotecznych i zbiorów dokumentów oraz akt znajdujących się w księgach.

KAŻDY WNIOSEK OSOBNO PODLEGA NALICZENIU OPŁATY

(poza wnioskiem o wpis hipoteki łącznej i wpisu służebności, przy której opłaca się jeden wniosek o wpis do kilku ksiąg wieczystych).

Wnioski składa się w biurze podawczym w godzinach urzędowania sądu (można przesłać pocztą).

Opłatę sądową od wpisu należy uiścić przy składaniu wniosków w kasie sądu bądź przelewem na konto SR w Sosnowcu NBP O/O Katowice nr 81101012123065062231000000 w wysokości zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz.U. Nr 167, poz.1398; Dz.U. z 2006r Nr 126, poz.876.

Formularze do pobrania :

(prosimy drukować dwustronnie)

Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/

Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/

Załączniki stanowiące podstawę do wpisu należy dołączać w oryginale.

Sąd Rejonowy w Sosnowcu
ul. 1-go Maja 19
41-200 Sosnowiec

 tel. (032) 296-62-52