Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Pokoje gościnne

R.Z. 13/13

R e g u l a m i n  

korzystania z pokoi gościnnych

w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

 

PRZEPISY OGÓLNE

 §1

 1. Pokoje gościnne zapewniają możliwość tymczasowego pobytu w Sądzie i nie są objęte wykazem bazy wypoczynkowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
 2. Pokoje gościnne wynajmowane są na okresy czasu mierzone  w dobach hotelowych. Doba hotelowa w pokojach gościnnych  w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu  rozpoczyna się od godziny 12.00 i trwa do godziny 10.00 dnia następnego. Za każdą rozpoczętą  kolejną dobę, należna jest opłata jak za cała dobę. 
 3. Sąd Rejonowy w Sosnowcu posiada 2 pokoje gościnne  jednoosobowe mieszczące się w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7.
 4. Wszelkie informacje związane z wynajmem pokoi gościnnych można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu mieszczącego się w gł. siedzibie Sądu tj. w budynku przy ul.1-go Maja 19 pok. 56  tel. 32 296-62-52 lub za pośrednictwem email:

 

ZAKRES PODMIOTOWY

 §2

 1. Z pokoi gościnnych mogą korzystać:
 2. Pracownicy resortu sprawiedliwości z tytułu podróży służbowej
 3. Pracownicy resoru sprawiedliwości i członkowie ich rodzin z tytułu pobytu prywatnego
 4. Inne osoby za zgodą Dyrektora Sądu Rejonowego.

 

OPŁATY

 §3

               Za korzystanie z pokoi gościnnych pobierana jest opłata, z zastrzeżeniem § 5, pkt.3.

 

 §4

 1. Odpłatność za korzystanie z pokoi gościnnych ustala się w oparciu o wysokość obowiązującej stawki diety określonej przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2013 (Dz. U. z 2013r. poz. 167 ze zmianami)  w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
 2. Koszty utrzymania pokoi gościnnych ustala się w oparciu o informację przedstawioną przez Głównego Księgowego Sądu Rejonowego w Sosnowcu, dotyczącą wysokości rzeczywistych kosztów eksploatacji 1m2 powierzchni budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7, kosztów eksploatacji i utrzymania wyposażenia pokoi gościnnych oraz kosztów usług pralniczych dotyczących zmiany bielizny pościelowej i ręczników.
 3. Koszty usług pralniczych podlegają obowiązkowi weryfikacji i ewentualnej zmiany dwa razy do roku (styczeń, lipiec) przez Oddział Gospodarczy Sądu Rejonowego z obowiązkiem złożenia informacji na piśmie do Oddziału Administracyjnego i Głównego Księgowego Sądu Rejonowego w Sosnowcu.
 4. Koszty utrzymania i eksploatacji podlegają obowiązkowi weryfikacji i ewentualnej zmiany jeden raz w roku (do końca miesiąca kwietnia) przez Głównego Księgowego Sądu Rejonowego w Sosnowcu z obowiązkiem złożenia informacji na piśmie do Oddziału Administracyjnego.

 §5

 1. Odpłatność za korzystanie z pokoi gościnnych wynosi:
 2. równowartość 170 % kosztów określonych w § 4 pkt.1 dla osób wymienionych w § 2, pkt.1 a i b za pierwszą dobę noclegu i 150% za każdą następną.
 3. równowartość 250% kosztów określonych w § 4 pkt.1 dla osób wymienionych w § 2, pkt.1 c

 §6

              Osoba korzystająca z pokoju gościnnego uiszcza opłatę za korzystanie z niego w kasie Sądu Rejonowego lub przelewem na konto Nr 81 1010 1212 3065 0622 3100 0000.

 §7

              Opłatę za korzystanie z pokoju gościnnego pobiera się z góry.

 §8

              Opłaty, o których mowa w § 5 nie dotyczą ewentualnych należności za wykonane rozmowy telefoniczne, za które korzystający z pokoju gościnnego płaci zgodnie z cennikiem operatora świadczącego usługi telefoniczne na rzecz Sądu                Rejonowego w Sosnowcu.

 §9

               Po zakończeniu pobytu lub w trakcie jego trwania, o ile to możliwe, Sąd obciąża korzystającego z pokoju gościnnego za rozmowy telefoniczne, zgodnie z rejestrem przeprowadzonych rozmów.

 

REZERWACJA i EWIDENCJA  POKOI

 §10

 1. Osoby chcące skorzystać z pokoi gościnnych zgłaszają do Oddziału Administracyjnego, na piśmie - drogą pocztową, faxem, e-mailem lub telefonicznie z potwierdzeniem faksem, zapotrzebowanie na korzystanie z pokoju (z podaniem daty i ilości osób) – celem uzyskania zgody Dyrektora Sądu lub upoważnionego przez niego  Kierownika Oddziału Administracyjnego. Wzór zgłoszenia  pobytu w pokoju gościnnym stanowi załącznik nr 1.
 2. Zakwaterowanie w pokojach gościnnych następuje na podstawie skierowania stanowiącego załącznik nr 2

 §11

 1. Oddział Administracyjny prowadzi ewidencję pokoi gościnnych  ( załącznik nr 3 ).
 2. Skierowanie o którym mowa w § 10 pkt.2 stanowi podstawę do wpisu do ewidencji o której mowa w pkt. 1 

 §12

                  Klucze do pokoi gościnnych  po przedstawieniu  skierowania na pobyt  i okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem, wydaje i odbiera  pracownik  służb ochrony  – za potwierdzeniem.

 §13

 1. Po przekazaniu kluczy, odpowiedzialność za sprzęt i wyposażenie pokoju gościnnego spoczywa na korzystającym z niego, który jest zobowiązany do naprawienia ewentualnej szkody i uzupełnienia braków .
 2. Osoba kwaterowana zobowiązana jest do zgłoszenia w dniu zakwaterowania do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Sosnowcu, stwierdzonych uszkodzeń i braków w wyposażeniu pokoju gościnnego w stosunku do spisu inwentarzowego  umieszczonego w pokoju – pod sankcją odpowiedzialności o której mowa w pkt.1  
 3. Osoba zakwaterowana zobowiązana jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, do zachowania czystości i porządku, właściwego  użytkowania urządzeń sanitarnych i kanalizacyjnych  oraz do powiadomienia Oddziału Administracyjnego lub służb ochrony w budynku o wszystkich awariach  w użytkowanym pokoju pod sankcją odpowiedzialności materialnej za szkody w wyniku niedopełnienia tego zobowiązania.   
 4. Osoba zakwaterowana zobowiązana jest do zachowywania się  zgodnie z  powszechnie obowiązującymi zasadami etyki, a w szczególności z uwzględnieniem powagi instytucji w której usytuowane są  pokoje gościnne.
 5. Zabronione jest przebywanie w pokoju gościnnym osób nieupoważnionych  osób nie posiadających  ważnego skierowania.
 6. Zabrania się pobytu zwierząt w pokojach gościnnych.
 7. W celu zachowania porządku i bezpieczeństwa w budynku Sądu z tytułu pobytu gości, niedozwolone jest poruszanie się po budynku poza ustaloną drogą ewakuacyjną podczas całego pobytu.

 §14

 1. Za utrzymanie porządku (w tym usługi pralnicze) oraz za kompletne wyposażenie  w  pokojach gościnnych odpowiada Kierownik  Oddziału Gospodarczego.
 2. Kierownik Oddziału Gospodarczego odpowiedzialny jest za bieżące monitorowanie pokoi gościnnych pod kątem włamań, kradzieży itp.- w tym także za dokonanie przeglądu po zakończonym pobycie zakwaterowanych gości.
 3. Kierownik Oddziału Administracyjnego zobowiązany jest do powiadomienia Kierownika Oddziału Gospodarczego o  terminie przewidywanego zakwaterowania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 §15

                 Za prawidłową realizację i przestrzeganie Regulaminu korzystania z pokoi gościnnych odpowiada Kierownik Oddziału Administracyjnego.

 §16

                 Niniejszy  Regulamin korzystania z pokoi gościnnych obowiązuje od dnia 1 marca 2013r.

 

 

 

                 Dyrektor Sądu                                                                                                                     Prezes Sądu

 

 -/ na oryginale własćiwe podpisy/-

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} 13 - zał. 2 skierowanie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
16-12-07 12:37
Chmielewska Alina
37.5KB
{format} 13 - zał. 1 zgłoszenie pobytu dok.word.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
16-12-07 12:37
Chmielewska Alina
40KB

Redakcja strony: Pokoje gościnne

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
 • Pierwsza publikacja: Chmielewska Alina 2016-12-07 11:37:43
 • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2016-12-07 12:40:26
 • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2016-12-07 12:40:22
 • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2016-12-07 12:40:22
Liczba odwiedzin: 672