przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Aktualności

Dodano: 2021-07-21

Konkurs ofert na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia

Sąd Rejonowy w Sosnowcu na podstawie art. 14 i 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2021.183)

OGŁASZA

konkurs ofert na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych, do ośrodków kuratorskich – otwartych placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich działających przy sądach rejonowych:

- Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec,
ul. Witolda Pileckiego 2

Cel operacyjny Nr 3: Promocja zdrowia psychicznego

Określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U.2021.642)

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert:

„Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej.”

Forma realizacji zadania:

Zajęcia korekcyjno-edukacyjne, zajęcia psycho-edukacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty.

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 4 500,00 zł.

2. Termin realizacji zadania: od 01 września 2021 do 30 listopada 2021 roku.

3. Warunki realizacji zadania: Prowadzenie zajęć z uczestnikami ośrodka kuratorskiegodo 15 osób,

4. Wymagania:

  • specjalista (terapeuta, psycholog, socjoterapeuta, psychiatra, pedagog) lub zespołów specjalistów w zakresie psychologii, psychoterapii, psychiatrii,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • brak przeciwskazań do pracy z nieletnimi,
  • osoba, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oraz nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie karne,
  • stan zdrowia pozwalający na realizację zadań na stanowisku specjalisty,
  • doświadczenie w pracy z młodzieżą.

5. Ocena i kryteria ofert:

1.Analiza posiadanych umiejętności przydatnych do realizacji zadania,

2.Analiza posiadanych dokumentów (certyfikatów, świadectw, dyplomów itp.).

6. Miejsce realizacji zadania:

Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu,

7. Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia niezbędne do realizacji zadania.

8. Oferta złożone w konkursie ofert powinna zawierać:

a. propozycję sposobu realizacji zadania,

b. harmonogram działań w zakresie realizacji zadania,

c. informacją o wysokości wnioskowanych środków,

d. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę,

e. oświadczenie osoby składającej ofertę o niekaralności,

f. dane do kontaktu.

9. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać drogą elektroniczną do dnia 15 sierpnia 2021 roku na adres oddzial.gospodarczy@sosnowiec.sr.gov.pl

10.  Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14 dni od daty złożenia ofert.

11. Zapytania w sprawie składania ofert proszę składać drogą elektroniczną do dnia 12 sierpnia 2021 roku do godz.12.00 na adres oddzial.gospodarczy@sosnowiec.sr.gov.pl

12. Warunki płatności: przelewem na wskazane konto, na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności wynoszącym 14 dni.

Powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego odbywa się zgodnie z art. 14 i 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2021.183 j.t) w trybie konkursu ofert na realizację zadania Nr. 1 celu operacyjnego Nr.3 NPZ.

 

na oryginale właściwe podpisy -

Dyrektor Sądu Rejonowego w Sosnowcu

Rafał Kotnowski

Rejestr zmian aktualności Konkurs ofert na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia
Drukuj
Liczba odwiedzin
645578