przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Aktualności

Dodano: 2021-02-08

Z A R Z Ą D Z E N I E NR R.Z. 43/20 Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie określenia zasad przyjmowania interesantów oraz poruszania się na terenie Sądu Rejonowego w Sosnowcu - OBOWIĄZUJĄCE

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR R.Z.    43/20 Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie określenia zasad przyjmowania  interesantów oraz poruszania się na terenie Sądu Rejonowego w Sosnowcu  i wynikających z tego tytułu obowiązków i nałożonych ograniczeń w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym rozprzestrzenianiem się zakażeń  wirusem  SARS-CoV-2.

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż Sąd Rejonowy w Sosnowcu od dnia 2 grudnia 2020 r. będzie przyjmował interesantów na zasadach określonych w poniższym zarzadzeniu w ograniczonym zakresie tj:

1.Do odwołania zostają zawieszone przyjęcia interesantów przez osoby funkcyjne (Prezesa Sądu, Wiceprezesów Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów) w ramach skarg i wniosków składanych w trybie administracyjnym  na działalność Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

2. Kasa Sądu w budynku przy ul. Kaliskiej 7 czynna będzie w godzinach urzędowania Sądu z wyłączeniem czasu niezbędnego do dokonania rozliczeń gotówkowych i niezbędnych przerw technicznych (na dezynfekcję). Kasa Sądu w budynku przy ul. 1 Maja 19 będzie nieczynna.

3. W Czytelni akt w budynku przy ul. Kaliskiej 7  udostępniane będą akta z wszystkich komórek orzeczniczych Sądu Rejonowego w Sosnowcu mieszczących się w budynku przy ul. Kaliskiej 7 oraz w budynku przy ul. 1 Maja 19 tj.: III Wydziału Karnego i X Wydziału Wykonywania Orzeczeń.

4. Zamówienie na akta należy złożyć z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem (tylko telefonicznie lub mailem) z wykorzystaniem  wzoru zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  W przypadku akt sprawy archiwalnej zamówienie należy złożyć z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Jednorazowo możliwe jest zamówienie  akt jednej sprawy.

5. Akta nie będą udostępniane na 3 dni przed terminem rozprawy/posiedzenia z uwagi na obowiązek poddania ich kwarantannie po udostępnieniu. Kwarantanna akt przeprowadzana jest przez sekretariat.

6. Biuro Podawcze I i II przyjmuje interesantów na zasadach – w poniedziałek w godzinach od 8.00  do 18.00; od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 z uwzględnieniem  przerw technicznych (na dezynfekcję);

7. Biuro Obsługi Interesanta w budynku przy ul. Kaliskiej 7 przyjmuje interesantów na zasadach– w poniedziałek
w godzinach od 8.00  do 17.45; od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.15 z uwzględnieniem  przerw technicznych (na dezynfekcję).
Z uwagi na ograniczenie obsługi  bezpośredniej interesantów  do 2 stanowisk, rekomenduje się kontakt telefoniczny bądź mailowy.

8. Czytelnia akt w budynku przy ul. Kaliskiej 7 przyjmuje interesantów na zasadach – w poniedziałek w godzinach od 8.00  do 17.45; od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.15 z uwzględnieniem  przerw technicznych (na dezynfekcję). 

9. Ograniczona zostaje możliwość  wstępu i poruszania się interesantów  na terenie Sądu Rejonowego w Sosnowcu do:

STREFA I: - Interesanci  do Biura Podawczego, Biura Obsługi Interesantów, Czytelni Akt, Kasy Sądu;

STREFA II: -  osoby wezwane lub zawiadomione za okazaniem stosownego wezwania lub zawiadomienia w związku z wyznaczonym na dany dzień terminem rozprawy/posiedzenia/załatwienia sprawy (np. spotkanie
z kuratorem
) lub po ustaleniu przez służby ochrony innego obowiązku stawiennictwa w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu (w tym przedstawiciele mediów za uprzednią zgodą);

STREFA III:  pracownicy innych instytucji i podmiotów gospodarczych wykonujących prace lub zadania w ramach zawartych umów cywilno-prawnych, pracownicy innych instytucji wykonujących zadania służbowe lub prowadzących działania ratownicze, inne osoby, których konieczność stawiennictwa w budynku  zostanie potwierdzona Służbie Ochrony Sądu w drodze informacji telefonicznej  przez właściwą komórkę organizacyjną;

10. Wszystkie komórki organizacyjne Sądu zobowiązane są do codziennego (do godziny 7.45) przekazywania służbom ochrony budynku kserokopii wokand, wykazu osób wezwanych/zawiadomionych, wraz ze wskazaniem godziny stawiennictwa, które są uprawnione do wejścia do Sądu w danym dniu.

11. Osoby wezwane do Sądu  powinny stawić się na wskazany termin w wyznaczonym miejscu nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną, a po zakończeniu  (załatwieniu sprawy) niezwłocznie opuścić budynek Sądu.

12. Obowiązkiem osób wchodzących i  przebywających na terenie Sądu w tym m.in.
na korytarzu, sali rozpraw, biurze obsługi interesantów, czytelni akt jest:

- Dezynfekcja rąk lub posiadanie własnych rękawiczek jednorazowego użytku;

- Zakrywanie ust i nosa przy pomocy własnej maseczki, przyłbicy lub np. chusty, a w razie konieczności identyfikacji lub komunikacji np. z osobą głuchoniemą – odkrycie ust i nosa;

- Zachowanie zalecanej 1,5m - 2m odległości od innych osób znajdujących się w pobliżu;

- Stosowanie się do poleceń i wskazówek  porządkowych pracowników służb ochrony, oraz pracowników Sądu;

- Poruszanie się jedynie w strefie do tego przeznaczonej np. w pobliżu sali rozpraw;

- Wskazania służbom lub pracownikowi Sądu celu wizyty poprzez m.in. okazanie wezwania, zawiadomienia;

- Niezwłoczne opuszczenie budynku po zakończeniu celu wizyty;

 

Rekomenduje się aby załatwienie spraw i udzielanie informacji we wszystkich sprawach nie wymagających osobistego stawiennictwa odbywało się poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny.  W tym celu wyznaczone zostały odrębne stanowiska informacji telefonicznej.

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR R.Z.    43/20 Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie określenia zasad przyjmowania  interesantów oraz poruszania się na terenie Sądu Rejonowego w Sosnowcu  i wynikających z tego tytułu obowiązków i nałożonych ograniczeń w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym rozprzestrzenianiem się zakażeń  wirusem  SARS-CoV-2 do pobrania w całości w załączniku.

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} 43 - zał .1 do zarządzenie PSR i DSR dot. określenia zasad przyjmownaia interesantów oraz poruszania się na terenie SR i wynikajaćych z tego tytyły obowiazków i ograniczeń.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 432
20-12-08 14:47
Mucha Katarzyna
45.5KB
{format} 43 - zarządzenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-12-08 14:47
Mucha Katarzyna
1.03MB
Rejestr zmian aktualności Z A R Z Ą D Z E N I E NR R.Z. 43/20 Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie określenia zasad przyjmowania interesantów oraz poruszania się na terenie Sądu Rejonowego w Sosnowcu - OBOWIĄZUJĄCE
Drukuj
Liczba odwiedzin
615053