przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Aktualności

Dodano: 2021-04-30

ZARZĄDZENIE R.Z. 17/21

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  R.Z.    17/21

 Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie określenia zasad przyjmowania  interesantów  oraz poruszania się na terenie Sądu Rejonowego w Sosnowcu  i wynikających z tego tytułu obowiązków i nałożonych ograniczeń  w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym rozprzestrzenianiem się zakażeń  wirusem  SARS-CoV-2.

  na podstawie:

art. 22 § 1 z związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 2072 ze zm.), § 30 ust. 1 pkt 15  oraz § 30 ust.1 pkt. 15 i § 39 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.z 2019 r. poz. 1141 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j.t. Dz. U. 2020 poz.1845  t.j. ze zm.) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz.U. 2020.1842 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.03.2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem  stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 512)  zarządza się:

  § 1

 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 od dnia 5 maja 2021r.  do odwołania wprowadza się czasowe ograniczenie  działalności Sądu.

  § 2

 

 1. Do odwołania zostają zawieszone przyjęcia interesantów przez osoby funkcyjne (Prezesa Sądu, Wiceprezesów Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów) w ramach skarg i wniosków składanych w trybie administracyjnym  na działalność Sądu Rejonowego w Sosnowcu.
 2. Kasa Sądu w budynku przy ul. Kaliskiej 7 czynna będzie w godzinach urzędowania Sądu codziennie od poniedziałku do piątku  w godzinach określonych na stronie BIP „Kasy Sądu”, z wyłączeniem czasu niezbędnego do dokonania rozliczeń gotówkowych i niezbędnych przerw technicznych (na dezynfekcję). Kasa Sądu w budynku przy ul. 1 Maja 19 będzie nieczynna.
 3. Biuro Podawcze  I w budynku przy ul. 1 Maja 19 oraz Biuro Podawcze II (w tym Biuro podawcze Ksiąg Wieczystych) w budynku przy ul. Kaliskiej 7, czynne będzie w poniedziałki w godzinach od 8.00  do 18.00; od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 z uwzględnieniem  przerw technicznych (na dezynfekcję);
 4. Przyjmowanie interesantów w obsłudze bezpośredniej  przez Biuro Obsługi Interesantów  oraz Czytelnię akt w tym Czytelnię akt Ksiąg Wieczystych odbywać się będzie na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem:
  1. Biuro Obsługi Interesanta w budynku przy ul. Kaliskiej 7 – w poniedziałek w godzinach od 8.00  do 17.45; od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.15 z uwzględnieniem  przerw technicznych (na dezynfekcję).
   Z uwagi na ograniczenie obsługi  bezpośredniej interesantów  do 2 stanowisk, rekomenduje się kontakt telefoniczny bądź mailowy;
  2. Czytelnia akt w budynku przy ul. Kaliskiej 7 – w poniedziałek w godzinach od 8.00  do 17.45; od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.15 z uwzględnieniem  przerw technicznych (na dezynfekcję). Rekomendacje dot. zakresu i sposobu obsługi bezpośredniej w czytelni akt określone są w § 5
 5. Obsługa bezpośrednia interesantów (podopiecznych) przez kuratorów zawodowych, odbywać się będzie tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym  ustaleniu terminu z kuratorem zawodowym.  
 6. Udział publiczności na rozprawie uzależniony jest od powierzchni sali rozpraw, a ilość osób, które mogą w niej uczestniczyć określi sędzia referent na wokandzie. Osoby chcące uczestniczyć w rozprawach i posiedzeniach jawnych w charakterze publiczności, powinny zgłosić akces w tym zakresie nie później niż 3 dni przed odbyciem rozprawy drogą mailową lub telefoniczną. Informacja w tym zakresie niezwłocznie przedstawiana  jest sędziemu referentowi sprawy,  który podejmuje decyzję  w zakresie udziału publiczności, biorąc pod uwagę liczbę wszystkich osób uczestniczących w rozprawie (stron, świadków itd.) oraz wielkość powierzchni sali rozpraw. Informację  o liczbie osób mogących uczestniczyć w rozprawie określoną na wokandzie,  sekretariat w dniu rozprawy przekazuje służbom ochrony.

 § 3

 

Przywrócona zostaje możliwość odbywania praktyk  z aplikantami w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu.

  § 4

 

 1. Rekomenduje się aby załatwienie spraw i udzielanie informacji we wszystkich sprawach nie wymagających osobistego stawiennictwa odbywało się poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny.  W tym celu wyznaczone zostały odrębne stanowiska informacji telefonicznej.
 2. Załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywać się będzie:
  1. za pośrednictwem operatora pocztowego, ePUAP, drogą elektroniczną (email), telefonicznie bądź za pośrednictwem fax-u;
  2. Bezpośrednio – w sposób i na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem.
 3. Skargi i wnioski w trybie administracyjnym  na działalność Sądu  Rejonowego w Sosnowcu składane są na piśmie. Dopuszcza się możliwość złożenia skargi ustnie do protokołu jedynie przez  osobę, której stan zdrowia uniemożliwia złożenie skargi na piśmie ( osoba niewidoma, osoba nie mogąca pisać ze względu na stan zdrowia). W takim przypadku osoba składająca skargę zostanie  umówiona i skierowana do pracownika przyjmującego (spisującego) skargę.  Czas przyjęcia skargi  nie powinien przekraczać  10 minut. 
 4. Dokonywanie wpłat (należności, zobowiązań, opłat, grzywien itp.) winno odbywać się co do zasady głównie przelewem na numery rachunków bankowych wskazanych w BIP Sądu Rejonowego w Sosnowcu: sosnowiec.sr.gov.pl Udział publiczności na rozprawie uzależniony jest od powierzchni sali rozpraw, a ilość osób, które mogą w niej uczestniczyć określi sędzia referent na wokandzie.

  § 5 

 

 1. W Czytelni akt w budynku przy ul. Kaliskiej 7  udostępniane będą akta z wszystkich komórek orzeczniczych Sądu Rejonowego w Sosnowcu mieszczących się w budynku przy ul. Kaliskiej 7 oraz w budynku przy ul. 1 Maja 19 tj.: III Wydziału Karnego i X Wydziału Wykonywania Orzeczeń.
 2. Zamówienie na akta należy złożyć z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem (tylko telefonicznie lub mailem) z wykorzystaniem  wzoru zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  W przypadku akt sprawy archiwalnej zamówienie należy złożyć z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Jednorazowo możliwe jest zamówienie  akt jednej sprawy.
 3. Akta nie będą udostępniane na 3 dni przed terminem rozprawy/posiedzenia z uwagi na obowiązek poddania ich kwarantannie po udostępnieniu. Kwarantanna akt przeprowadzana jest przez sekretariat.
 4.  Maksymalny i łączny czas przeglądania akt  w czytelni to 1 godzina. W zamówieniu należy określić przewidywany czas zapoznania się z aktami, który w uzasadnionych wypadkach  może być dłuższy niż 1 godzina (np. obszerność  akt sprawy- wiele tomów).
 5. Pracownik czytelni poinformuje/potwierdzi drogą telefoniczną lub za pośrednictwem email o terminie (dniu, godzinie i miejscu) udostępnienia akt.
 6. Sprawy dot. działalności Czytelni Akt nieuregulowane niniejszym zarządzeniem określone są w obowiązującym Regulaminie Czytelni nr R.Z. 32/19 dostępnym do wglądu w Czytelni akt oraz w BIP Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

   § 6

 

 1. Ustala się strefy dostępności:
  1. Strefa I (biała): Biuro Podawcze,  Kasa Sądu;
  2. Strefa II (niebieska): Sale rozpraw/posiedzeń inne wyznaczone pomieszczenie do obsługi np. interesantów Zespołów Kuratorskich;
  3. Strefa III (pomarańczowa): Sekretariaty Wydziałów, Zespołów, Oddziały; strefa wyłącznie dla pracowników Sądu;
 2. Dla ułatwienia poruszania się w wyznaczonych strefach oraz utrzymania porządku przez służby porządkowe - strefy określone w pkt. 1 oznaczone zostaną odpowiednimi kolorami, a Interesanci skierowani do strefy II lub III przy wejściu otrzymają  identyfikator w odpowiednim kolorze.
 3. W każdej ze stref przebywać powinny jedynie osoby do niej skierowane przy konieczności  zachowania zalecanej odległości 1,5m -2m.
 4. Zaleca się, aby w strefie I (białej), czas przeznaczony na obsługę jednego interesanta nie przekraczał 15 min., a ilość interesantów ograniczona została do ilości stanowisk obsługi (tj. Kasa 1 stanowisko, BP 2 stanowiska) oraz maksymalnie po  1 -2 osoby oczekujące do każdego z nich przy zachowaniu zalecanej odległości określonej w pkt. 3. Pozostałe osoby zobowiązane są do oczekiwania poza budynkiem Sądu.

   § 7

 

 1. Ograniczona zostaje możliwość  wstępu i poruszania się interesantów  na terenie Sądu Rejonowego w Sosnowcu do:
  1. STREFA I: - Interesanci  do Biura Podawczego, , Kasy Sądu;
  2. STREFA II: -  osoby wezwane lub zawiadomione za okazaniem stosownego wezwania lub zawiadomienia w związku z wyznaczonym na dany dzień terminem rozprawy/posiedzenia/załatwienia sprawy (np. spotkanie z kuratorem) lub po ustaleniu przez służby ochrony innego obowiązku stawiennictwa w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu (w tym przedstawiciele mediów za uprzednią zgodą);
  3. STREFA III:  pracownicy innych instytucji i podmiotów gospodarczych wykonujących prace lub zadania w ramach zawartych umów cywilno-prawnych, pracownicy innych instytucji wykonujących zadania służbowe lub prowadzących działania ratownicze, inne osoby, których konieczność stawiennictwa w budynku  zostanie potwierdzona Służbie Ochrony Sądu
   w drodze informacji telefonicznej lub pisemnej  przez właściwą komórkę organizacyjną;

   § 8

 

 1. Wszystkie komórki organizacyjne Sądu zobowiązane są do codziennego (do godziny 7.45) przekazywania służbom ochrony budynku kserokopii wokand, wykazu osób wezwanych/zawiadomionych, wraz ze wskazaniem godziny i miejsca stawiennictwa, które są uprawnione do wejścia do Sądu w danym dniu.
 2. Osoby wezwane do Sądu  powinny stawić się na wskazany termin w wyznaczonym miejscu nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną, a po zakończeniu  (załatwieniu sprawy) niezwłocznie opuścić budynek Sądu. Za dopilnowanie powyższego odpowiadają służby ochrony budynku.
 3. Dokumentację  o której mowa w pkt. 1  służby ochrony budynku w następnym dniu,  przekazują  do Oddziału Administracyjnego/BOI celem archiwizacji.

   § 9

 

Konieczność otrzymania potwierdzenia obecności na rozprawie/posiedzeniu należy zgłosić na sali rozpraw. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie wydane przez protokolanta sądowego po zakończonym przesłuchaniu, a w przypadku opóźnień w rozprawie wskazany zostanie sposób czas i miejsce jego uzyskania.

   § 10

 

 1. Obowiązkiem osób wchodzących i  przebywających na terenie Sądu (tj. osób nie będących pracownikami Sądu Rejonowego w Sosnowcu) w tym m.in. na korytarzu, sali rozpraw, jest:
  1. Dezynfekcja rąk lub posiadanie własnych rękawiczek jednorazowego użytku;
  2. Zakrywanie ust i nosa przy pomocy własnej maseczki, a w razie konieczności identyfikacji lub komunikacji np. z osobą głuchoniemą – odkrycie ust i nosa;
  3. Zachowanie zalecanej 1,5m - 2m odległości od innych osób znajdujących się w pobliżu;
  4. Poruszanie się jedynie w strefie do tego przeznaczonej np. w pobliżu sali rozpraw;
  5. Wskazania służbom ochrony  lub pracownikowi Sądu, celu wizyty poprzez m.in. okazanie wezwania, zawiadomienia;
  6. Niezwłoczne opuszczenie budynku po zakończeniu celu wizyty;
  7. Stosowanie się do poleceń i wskazówek  porządkowych pracowników służb ochrony, oraz pracowników Sądu;
 1. Za dopilnowanie porządku określonego w pkt. 1 odpowiadają służby ochrony budynku.

  § 11

 

 1. Na teren Sądu nie mają możliwości wstępu  osoby, nie stosujące się do powszechnie określonych zasad reżimu sanitarnego (tj. bez maseczki, bez rękawiczek lub bez dokonania dezynfekcji rąk), a także osoby,  co do których  zachodzi podejrzenie zakażenia  wirusem SARS-CoV-2 wynikającego  z występujących u tej osoby  jednego lub kilku objawów choroby COVID-19 w postaci:
  1. gorączki
  2. uporczywego, przewlekłego kaszlu;
  3. trudności w oddychaniu;
 2. Osoby u których stwierdzono (na podstawie przedstawionych dokumentów lub złożonego oświadczenia np. na rozprawie) zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i/lub które objęte są kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych zostaną niezwłocznie odizolowane (wyznaczone pomieszczenie), gdzie pozostaną do czasu przybycia odpowiednich służb.
 3. Osoby wezwane/zawiadomione  u których wystąpiły czynniki opisane w  pkt. 1 lub 2 nie powinny  zgłaszać się celem stawiennictwa w Sądzie. Osoby te, powinny pozostać w miejscu swojego pobytu (np. w  miejscu zamieszkania) oraz podjąć stosowne czynności celem usprawiedliwienia braku możliwości stawiennictwa na wezwanie Sądu w tym również telefoniczne powiadomienie sekretariatu danego wydziału.
 4. Wyznaczam pomieszczenia/strefy  do ewentualnej konieczności izolacji o której mowa w pkt. 2:
  1. W budynku przy ul. 1 Maja 19 – wydzielona, zamykana  część korytarza zlokalizowana przy wejściu do budynku od ulicy 1 Maja (tzw. strefa za szklanymi drzwiami) lub inne najbliższe, doraźnie wyznaczone pomieszczenie;
  2. W budynku przy ul. Kaliskiej 7 – tzw. „niebieski pokój” lub inne doraźnie wyznaczone pomieszczenie;

   § 12

 

 1. Wszyscy pracownicy Sądu obsługujący interesantów (w tym protokolanci) oraz służby porządkowe budynku, zobowiązane są do używania podczas pracy maseczek ochronnych oraz częstej dezynfekcji rąk i/lub stosowanie rękawiczek ochronnych.
 2. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy  pracowników w pomieszczeniach w których wykonują swoje obowiązki (np. pomieszczenia sekretariatu, pokoje sędziów, pokoje asystentów itp.) o ile nie jest to związane z bezpośrednią obsługą interesantów (dotyczy wyznaczonego stanowiska pracy). We wszystkich pomieszczeniach należących do strefy wspólnej – użyteczności publicznej (np. korytarze, pomieszczenia sanitarne) obowiązuje reżim sanitarny.
 3. W celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa, wszystkie pomieszczenia w budynku Sądu, a  szczególnie te, w których odbywa się obsługa interesantów są kilka razy dziennie wietrzone. Służby porządkowe zadbają o dezynfekcję wszystkich klamek, uchwytów, poręczy  oraz blatów jak również pomieszczeń sanitarnych. 
 4. Pracownicy wykonujący obowiązki w obsłudze bezpośredniej dołożą wszelkich starań aby obsługa interesantów odbywała się profesjonalnie i sprawnie.

   § 13

 

 1. Z dniem 5 maja 2021r. uchyla się zarządzenie nr R.Z. 12/21
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 2021r.
 3. Przewodniczących Wydziałów, Kierowników sekretariatów, Kierowników Zespołów i Oddziałów zobowiązuję do zapoznania z jego treścią wszystkich podległych pracowników.
 4. Kierownika Oddziału Gospodarczego zobowiązuję do przekazania kopii zarządzenia – za pisemnym potwierdzeniem - służbom ochrony budynku, firmie świadczącej usługi sprzątania oraz policji sądowej.
 5. Zarządzenie podlega publikacji w BIP oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
  w strefie ogólnodostępnej, a także w razie konieczności  dostępne jest do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów/ Oddziale Administracyjnym.

 -/ na oryginale właściwe podpisy/-

Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu  SSR Małgorzata Hencel-Święczkowska

Dyrektor Sądu Rejonowego w Sosnowcu Rafał Kotnowski 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} 17- zał .1 do zarządzenie PSR i DSR dot. określenia zasad przyjmownaia interesantów oraz poruszania się na terenie SR i wynikajaćych z tego tytyły obowiazków i ograniczeń.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
21-04-30 15:27
Chmielewska Alina
46KB
Rejestr zmian aktualności ZARZĄDZENIE R.Z. 17/21
Drukuj
Liczba odwiedzin
638338