Sąd Rejonowy w Sosnowcu

CZYTELNIA AKT

 

Dane kontaktowe  

   

Dni i godziny urzędowania Czytelni Akt

  • Poniedziałek 7.30-15.00 (ostatnie akta wydawane są do godziny 14:30), a nadto, w co drugi - parzysty - poniedziałek do godz. 17.30 (ostatnie akta wydawane są do godz. 17:00)
  • Wtorek -Piątek 7.30-15.00 (ostatnie akta wydawane są do godz. 14:30)

Z zastrzeżeniem ewentualnych przerw zarządzonych przez pracownika czytelni.

                                                            

Zamówienie akt  do czytelni:   formularz

 

REGULAMIN   CZYTELNI SĄDU REJONOWEGO w SOSNOWCU

  § 1

1. Czytelnia akt stanowi integralną część Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

2. Czytelnia akt mieści się na parterze budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7.

3. Czytelnia akt udostępnia akta spraw prowadzonych przez wydziały i zespoły mieszczące się w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 tj.:

a. I Wydziału Cywilnego;

b. II Wydziału Cywilnego;

c. IV Wydziału Rodzinnego i Nieletnich;

d. V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;

e. IX Wydziału Karnego;

f. II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich;

g. III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych.

4. Czytelnia nie udostępnia akt VI Wydziału Ksiąg Wieczystych, które to udostępniane są bezpośrednio w sekretariacie tegoż wydziału.

5. Za sprawne funkcjonowanie czytelni akt odpowiada Koordynator BOI podlegający bezpośrednio Kierownikowi Oddziału Administracyjnego.

6. Czytelnia czynna jest w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 15.00 (ostatnie akta wydawane są do godz. 14:30), a nadto, w co drugi – parzysty – poniedziałek do godz. 17:30 (ostatnie akta wydawane są do godz.17:00) oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 (ostatnie akta wydawane są do godz.14:30).

Z zastrzeżeniem ewentualnych przerw zarządzonych przez pracownika czytelni.

7. Pomieszczenie czytelni akt objęte jest monitoringiem.

8. W czytelni akt nie udostępnia się akt spraw sądowych lub innych dokumentów objętych klauzulą tajności. Sposób udostępniania tego rodzaju dokumentacji i akt regulują odrębne przepisy.

9. Kierownicy sekretariatów wydziałów oraz zespołów wymienionych w pkt. 3, zobowiązani są do ścisłego współdziałania z Koordynatorem BOI oraz podejmowania czynności mających na celu umożliwienie rzetelnej i sprawnej obsługi interesantów przez czytelnię akt.

 

 § 2

1. Pracownik czytelni akt zobowiązany jest do:

a. zapewnienia prawidłowej obsługi czytelni akt;

b. przestrzegania obowiązków służbowych wynikających z indywidualnych zakresów czynności, w tym wykazywania szczególnej troski o powierzone akta spraw;

c. niezwłocznego informowania Koordynatora BOI o nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem czytelni;

d. prowadzenia Rejestru akt udostępnianych w czytelni, wraz z odnotowaniem informacji o wykonaniu fotokopii lub zastosowaniu innej techniki związanej
z udostępnionymi aktami oraz innych materiałów dołączonych do akt spraw;

e. do prowadzenia Rejestru odsłuchów e-protokołów w przypadku zapisu przebiegu rozprawy i posiedzenia na nośniku informatycznym;

f. prowadzenia innych rejestrów, kontrolek i skorowidzów niezbędnych  do prawidłowego funkcjonowania czytelni akt.

 

 § 3

1. Akta do czytelni akt mogą być zamawiane przez osoby zainteresowane osobiście w Czytelni akt, jak również telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres e-mail .

2. Czytelnia udostępnia stosowny druk „wniosek o udostępnienie akt”, który dostępny jest do pobrania lub wypełnienia także na stronie internetowej Sądu;

3. Składając zamówienie należy podać:

a. sygnaturę sprawy;

b. oznaczenie wydziału;

c. nazwiska stron/uczestników postępowania;

d. nazwisko i imię wnioskodawcy oraz jego rolę w postępowaniu (np. powód, pozwany, oskarżony, obrońca, pełnomocnik, przy czym jeżeli pełnomocnictwo/ pełnomocnictwo substytucyjne/upoważnienie ma być złożone bezpośrednio przed zapoznawaniem się z aktami, należy to zaznaczyć przy zamawianiu akt);

e. w przypadku sprawy wielotomowej numer tomu(ów) akt;

f. informację, czy udostępnienie akt będzie połączone z odsłuchaniem płyty lub z ich utrwaleniem np. wykonaniem fotokopii;

g. dane kontaktowe (imię nazwisko wnioskodawcy, adres, nr telefonu, email);

h. proponowany termin (data i ew. godzina) udostępnienia akt.

4. Pracownik czytelni niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 2 dni roboczych udzieli informacji o wyznaczonym, możliwym terminie udostępnienia akt w czytelni. Informacja ta może być udzielona osobiście, telefonicznie lub pisemnie tj.
za pośrednictwem email.

5. Akta spraw o ile znajdują się w sekretariacie wydziału/zespołu mogą być udostępnione niezwłocznie, ale nie później niż do jednej godziny z zastrzeżeniem możliwości udostępnienia akt w czytelni w tym czasie (przyczyną może być brak miejsca w czytelni lub akta mogą znajdować się w dyspozycji sędziego).

6. W przypadku akt archiwalnych zamówienie na nie należy złożyć z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

 § 4

1. Zamówienie akt przez pracownika czytelni może odbyć się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem email.

2. Akta przekazywane są do czytelni po stwierdzeniu przez kierownika właściwego sekretariatu wydziału/kuratora sądowego właściwego zespołu
czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt i czy akta mogą być udostępnione interesantowi.

3. W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia interesanta do wglądu do akt kierownik sekretariatu wydziału/kurator sądowy właściwego zespołu nie przekazuje akt do czytelni i zawiadamia o tym pracownika czytelni, który informuje interesanta o ewentualnej konieczności uzyskania zgody Przewodniczącego Wydziału lub sędziego referenta a w przypadku akt kuratorskich – Kierownika Zespołu na wgląd do przedmiotowych akt.

4. Akta przekazywane do czytelni muszą być zszyte i ponumerowane. Za sposób przygotowania akt do udostępnienia oraz doręczenie akt do czytelni odpowiada Kierownik sekretariatu/Kurator sądowy.

5. Obowiązkiem pracownika czytelni akt jest zadbanie, aby akta spraw sądowych w miarę możliwości zwrócone zostały do właściwego sekretariatu w tym samym dniu lub najpóźniej w dniu następnym. Akta niezwrócone do właściwego sekretariatu, muszą zostać zabezpieczone w szafie przeznaczonej do przechowywania akt zamykanej na klucz patentowy.

6. Akta przekazywane są do czytelni akt za potwierdzeniem. Zwrot akt do sekretariatu odbywa się w ten sam sposób.

7. Akta spraw udostępniane są po okazaniu ważnego dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego potwierdzenie tożsamości oraz posiadanych uprawnień do zapoznania się z aktami (odpowiednia ważna legitymacja służbowa) i złożeniu podpisu w „rejestrze akt udostępnionych”.

 

§ 5

Pracownik czytelni ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby  wyznaczony termin udostępnienia akt był dogodny dla interesanta, o ile nie wystąpią okoliczności  uniemożliwiające wywiązanie się z niniejszego obowiązku  o których m.in. mowa wyżej.

 

§ 6

1. Osoby oczekujące na akta przebywają poza pomieszczeniem czytelni akt.

2. W czytelni akt mogą znajdować się jedynie osoby, które zamawiają lub zapoznają się z aktami.

3. Przed skorzystaniem z czytelni aktinteresanci mają obowiązek:

a. pozostawić okrycia wierzchnie w szatni lub we wskazanym przez pracownika czytelni miejscu;

b. okazać osobie obsługującej ważny dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości oraz posiadanych uprawnień do zapoznania się z aktami (odpowiednia ważna legitymacja służbowa);

c. złożyć czytelny podpis w wykazie osób przeglądających akta sądowe (wpis ten jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu);

d. stosować się do wskazówek porządkowych pracowników czytelni;

4. Zabrania się umieszczania na blacie stanowiska do czytania akt rzeczy osobistych torebek, teczek itp.

5. Osoby zainteresowane przeglądaniem akt w czytelni mają prawo do zamówienia więcej niż jednych akt, jeśli istnieje taka potrzeba. Mogą jednak zapoznawać się jednorazowo tylko z jednymi aktami z jednego wydziału. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant obowiązany jest zwrócić akta dotychczas przeglądane, wówczas mogą zostać wydane mu kolejne akta.

6. Przeglądanie akt sprawy wielotomowej wiąże się możliwością zapoznania się jednorazowo tylko z jednym tomem akt. Interesant po przejrzeniu jednego tomu zwraca go pracownikowi czytelni i jednocześnie może zwrócić się o udostępnienie kolejnego tomu.

7. Pełnomocnicy stron, substytucji otrzymają akta do wglądu tylko wtedy, jeżeli do akt zostało złożone pełnomocnictwo/pełnomocnictwo substytucyjne/upoważnienie najpóźniej w dniu przeglądania akt w sekretariacie właściwych Wydziałów.

8. Korzystanie z własnych materiałów i sprzętu technicznego podczas przeglądania akt wymaga wyrażenia zgody przez pracownika czytelni, a w razie wątpliwości bądź braku uprawnień przez pracownika w tym zakresie, pracownik czytelni informuje interesanta o ewentualnym obowiązku i sposobie uzyskania stosownej zgody.

9. Niezgłoszenie się przez interesanta w ustalonym dniu w czytelni celem przeglądania akt powoduje konieczność ponownego złożenia wniosku o udostępnienie akt.

10. Wydanie kserokopii dokumentów z akt sądowych możliwe jest po złożeniu wniosku i wniesieniu stosownej opłaty. Wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy odbywa się w sekretariacie danego wydziału.

11. Wykonanie fotokopii dokumentów znajdujących się w aktach możliwe jest bez dodatkowej opłaty, pod nadzorem pracownika obsługującego czytelnię po uzyskaniu stosownej zgody.

 

§ 7

1. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek czynności w aktach sądowych poza ich przeglądaniem, a w szczególności ich rozpinanie, niszczenie, uszkadzanie, czynienie w nich adnotacji (podkreśleń, zakreśleń w tym także ołówkiem) oraz wynoszenie akt poza czytelnię akt.

2. Osoby, którym zostały udostępnione akta sądowe, mają obowiązek poszanowania udostępnionych akt. Wszelkie zauważone uszkodzenia winny być niezwłocznie zgłoszone osobie obsługującej czytelnię akt.

3. Osoby czytające akta zobowiązane są do zachowania ciszy i niezakłócania pracy innych osób.

4. Na terenie czytelni akt zabronione jest wykonywanie rozmów telefonicznych oraz spożywanie posiłków i napojów.

5. Osoby przeglądające akta mają obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i uwag osoby obsługującej czytelnię.

6. Za rzeczy pozostawione w czytelni Sąd Rejonowy w Sosnowcu oraz jego pracownicy nie odpowiadają.

 

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz innych przepisów szczegółowych (kodeksy postępowań dla danego rodzaju sprawy).

 

§ 9

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} ZAMÓWIENIE NA AKTA DO WYDZIAŁU.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1683
16-04-27 23:27
Chmielewska Alina
32KB

Redakcja strony: CZYTELNIA AKT

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Chmielewska Alina 2016-04-01 22:40:09
  • Aktualizacja publikacji: Mucha Katarzyna 2019-05-07 09:41:44
  • Wytworzenie publikacji: Mucha Katarzyna 2019-05-07 09:41:40
  • Zatwierdzenie informacji: Mucha Katarzyna 2019-05-07 09:41:40
Liczba odwiedzin: 5299