przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

STANDARDY OBSŁUGI INTERESANTA

ZARZĄDZENIE Nr   R.Z. 10 /21 Prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie wdrożenia standardów obsługi interesanta oraz katalogu usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Na podstawie art. 22 § 1 ust.1a oraz art. 31a§1 ust.1  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t Dz.U.2020 poz. 2072 ze zm.), § 28 ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141 ze zm.), w związku z pismem z dnia 21.12.2020r. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  nr DNA-V-0321.1.2019  a także mając na względzie realizację przez Departament Nadzoru Administracyjnego projektu pn. Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym, w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt WSOI), zarządzamy co następuje:

§ 1

Zadania obsługi interesanta w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu są realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów oraz wszystkich pracowników mających kontakt z interesantami tj. w szczególności przez pracowników oddziałów, zespołów, sekretariatów wydziałów, biur podawczych oraz czytelni akt,  z uwzględnieniem standardów obsługi interesanta oraz katalogu usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług, opracowanymi i udostępnionymi przez Ministra Sprawiedliwości.

§ 2

1. Katalog usług wraz z kartami usług dostępny jest dla interesantów Sądu Rejonowego w Sosnowcu, w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w budynku przy ul. Kaliskiej 7, jak również na portalu internetowym Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem https://wsoi.ms.gov.pl

2 Pracownicy Sądu Rejonowego w Sosnowcu mający bezpośredni kontakt z interesantami zobowiązani są do zarejestrowania się na portalu internetowym do strefy autoryzowanej, przeznaczonej dla pracowników sądów. Rejestracja umożliwia dostęp do dokumentów związanych z projektem „Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym” oraz umożliwia uczestnictwo w forum dyskusyjnym dla pracowników sądów powszechnych oraz pozwala na otrzymywanie automatycznych powiadomień o aktualizacji kart i procedur, na imienną służbową skrzynkę mailową.

3. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedzialne jest za aktualizację elektronicznych wersji kart usług wraz ze wzorami stanowiącymi załącznik do kart usług oraz procedur zamieszczonych na portalu internetowym.

4. Koordynator Biura Obsługi Interesanta zobowiązany jest do aktualizacji kart i procedur w katalogu usług dostępnym dla interesantów Sądu Rejonowego w Sosnowcu, w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta.

§ 3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021r.  i podlega udostępnieniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sosnowcu pod adresem www.sosnowiec.sr.gov.pl .

Rejestr zmian strony STANDARDY OBSŁUGI INTERESANTA

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnwocu
Pierwsza publikacja
Mucha Katarzyna 2021-02-17 10:57:59
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2021-03-22 13:32:58
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2021-03-22 13:32:55
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2021-03-22 13:32:55
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
191