przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ośrodek Kuratorski Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

             Tryb i szczegółowe zasady tworzenia i znoszenia ośrodków kuratorskich, zakres działania i organizację ośrodków oraz sposób wykonywania nadzoru określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz. U. nr 120, poz. 1294). Ośrodki tworzy się przy sądach rejonowych w ilości zależnej od potrzeb lokalnych, uwzględniając w szczególności liczbę spraw nieletnich oraz stopień ich demoralizacji. Ośrodki kuratorskie w obszarze właściwości sądu okręgowego tworzy i znosi prezes sądu okręgowego na wniosek prezesa sądu rejonowego po zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego. Przy sądzie rejonowym może działać więcej niż jeden ośrodek kuratorski. Prezes sądu rejonowego powierza obowiązki kierownika ośrodka rodzinnemu kuratorowi zawodowemu po zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego. Obowiązki w ośrodku kuratorskim powierza kuratorowi rodzinnemu prezes sądu rejonowego na wniosek kierownika ośrodka.

               Przyjęcie uczestnika do ośrodka następuje na podstawie orzeczenia sądu. Jest to środek wychowawczy przewidziany w art. 6 pkt.6  Ustawy z dnia 26.120.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( j.t.Dz.U. z 2018r. poz. 969 ze zm.).

                Ośrodek Kuratorski prowadzi działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno - terapeutyczną, zmierzając do zmiany postaw uczestników w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój ich osobowości, w szczególności poprzez: zaspokajanie potrzeb osobowościowych, rozwiązywanie problemów psychicznych, uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi, eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrównywanie zaniedbań środowiskowych, wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, rozwijanie zainteresowań, wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego, rozładowywanie napięć emocjonalnych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości.

 

Ośrodek Kuratorski Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. Pileckiego 2

tel.  32 360 41 58

Korespondencję do Ośrodka Kuratorskiego Nr 1  należy kierować na adres II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich  mieszczący się pod adresem:

41-200 Sosnowiec, ul. Kaliska 7, II piętro, pok. 109

tel./fax 32 296 19 09

email:

Dni i godziny pracy Ośrodka Kuratorskiego Nr 1:

Poniedziałek - piątek w godzinach 15.00-19.00

 

Kierownik Ośrodka Kuratorskiego:

Małgorzata Magiera - Kurator specjalista

tel. 32 296 19 10 , 32 296 19 09

email:

Kontakt z Kierownikiem możliwy jest w dniach dyżuru w II ZKSS tj.

środa, piątek w godzinach 8.30-15.00

Rejestr zmian strony Ośrodek Kuratorski Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Chmielewska Alina 2018-09-10 15:56:09
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2022-07-13 11:33:15
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2022-07-13 11:33:12
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2022-07-13 11:33:12
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
4147