Sąd Rejonowy w Sosnowcu

I WYDZIAŁ CYWILNY

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. Kaliska 7, pok.77 ( I piętro )

e-mail:

fax 32 296 18 69

Biuro Obsługi Interesantów        tel. 32 296 18 04

Sekretariat

pokój nr 77  ( I piętro )

Dni i godziny urzędowania sekretariatu

 • Poniedziałek 7.30 – 18.00
 • Wtorek - piątek 7.30 – 15.30

Przewodniczący  Wydziału  

SSR Żaneta Szetela - Marczak

SSR Kozak-Gucwa Barbara - Z-ca Przewodniczącego Wydziału

Dni i godziny przyjęć interesantów:

Środa 10.00-12.00 ; pokój 77 ( I piętro ) 

Kierownik  Sekretariatu

Grażyna Krzemińska

Magdalena Niemiec - Z-ca Kierownika sekretariatu 

Wykaz sędziów i referendarzy sądowych orzekających w Wydziale

 • Cichoński Marcin (ASR)
 • Haberka Tomasz
 • Kalinowska Renata - del. do S.O w K-cach
 • Kozak - Gucwa Barbara
 • Marczewska Izabela  (0,75 etatu)
 • Pokorska Barbara
 • Szetela - Marczak Żaneta
 • Woźniak Adam
 • Wydziałkiewicz Aleksandra
 • RSR Skowrońska Aldona
 • RSR  wakat
         Zakresy czynności sędziów i referendarzy 

WŁAŚCIWOŚĆ WYDZIAŁU

S o s n o w i e c - miejsce zamieszkania strony pozwanej

 

Wydział rozpoznaje m.in. następujące rodzaje spraw:

 • Sprawy z repertorium "C"
  - o eksmisję;
  - o wydanie nieruchomości;
  - o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych;
  - o naruszenie posiadania;
  - o zwolnienie spod egzekucji;
  - o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego;
  - o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody resortu zdrowia;
  - o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody innych resortów;
  - o uchylenie uchwały organu spółdzielczego z wyłączeniem uchwał dot. Spółdzielni;
  - o ustalenie;
  - o zapłatę (wartość przedmiotu sporu do 75.000,00zł);
  - o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  - o odwołanie darowizny;
  - o zachowek;
  - o odszkodowanie;
  - o wydanie.
 • Sprawy z repertorium "Co"
  - w przedmiocie egzekucji z nieruchomości;  w przedmiocie nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem
  - o nadanie klauzuli wykonalności;
  - skarga na czynności komornika;
  - o wyjawienie majątku;
  - o wydanie dalszego  tytułu wykonawczego;  o ponowne wydanie tytułu zamiast utraconego;
  - zbieg egzekucji;
  - o zwolnienie od kosztów sądowych;
  - o ustanowienie kuratora;
  - o zawezwanie do próby ugodowej;
  - o udzielenie zabezpieczenia;
  - o wyłączenie komornika;
  - zarzuty na plan podziału.
 • Sprawy z repertorium "Nc"
  - o zapłatę (wartość przedmiotu sporu do 75.000,00zł).

W każdym pozwie/wniosku składanym do Sądu należy podać:

- dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie (powód/pozwany; wierzyciel/dłużnik) wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, nazw instytucji, dokładnych adresów oraz ewentualnych przedstawicieli ustawowych bądź pełnomocników);

- numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

- numer PESEL bądź NIP strony przeciwnej – o ile są znane

- Zgodnie z art. 187§1 pkt 3 k.p.c. pozwy muszą zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

 

Pozew/wniosek oraz wszelkie pisma procesowe (odpowiedź na pozew, zażalenie, apelacja) należy sporządzić, poza egzemplarzem dla Sądu, w tylu egzemplarzach ilu jest pozwanych/uczestników postępowania + jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma.

 numery rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Sosnowcu

Redakcja strony: I WYDZIAŁ CYWILNY

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
 • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 11:50:57
 • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2018-06-24 21:48:26
 • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2018-06-24 21:48:21
 • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2018-06-24 21:48:21
Liczba odwiedzin: 21785