Sąd Rejonowy w Sosnowcu

II WYDZIAŁ CYWILNY

Dane kontaktowe

041-200 Sosnowiec, ul. Kaliska 7, pok.140 ( III piętro )

e-mail:

fax 32 296 18 61

Biuro Obsługi Interesantów      tel. 32 296 18 04

Sekretariat

pokój nr 140 ( III piętro )

Dni i godziny urzędowania sekretariatu

 • Poniedziałek 7.30 – 18.00
 • Wtorek - piątek 7.30 – 15.30

Przewodniczący  Wydziału

SSR Alina Lach

SSR Anna Słysz-Marcinów  Z-ca Przewodniczącego Wydziału

Dni i godziny przyjęć interesantów:

 • Wtorek 10.00-12.00 ; pokój 62 ( I piętro )  

Kierownik  Sekretariatu

Agnieszka Baran

Wioleta Grabowska - Z-ca Kierownika sekretariatu 

Wykaz sędziów i referendarzy sądowych orzekających w Wydziale

 • Gulczyńska Emilia
 • Hajkowska - Kubaty Karolina
 • Lach Alina
 • Liberska Anna
 • Liduk Tomasz
 • Machura – Gałecka Marzena 
 • Nowak - Fras Beata
 • Podsiadły - Bugaj Aneta - del. stała do S.O.
 • Słysz - Marcinów Anna
 • RSR Bochenek Joanna
 • RSR Słupska Monika
Zakresy czynności sędziów i referendarzy

WŁAŚCIWOŚĆ WYDZIAŁU

S o s n o w i e c - miejsce zamieszkania strony pozwanej

Sprawy m.in. rozpoznawane w  II Wydziale Cywilnym :

 • stwierdzenie nabycia spadku; dział spadku; podział majątku dorobkowego; 
 • stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie (zasiedzenie samochodu); sprostowanie aktu  stanu cywilnego; ustanowienie drogi koniecznej;
 • zniesienie współwłasności; rozgraniczenie; uznanie za zmarłego;
 • stwierdzenie zgonu; ustanowienie zarządcy nieruchomości; sprawy dotyczące zarządu rzeczą wspólną; otwarcie testamentu; ustalenie treści testamentu ustnego;
 • wyjawienie majątku spadkowego; zabezpieczenie spadku; spis inwentarza masy spadkowej; ustanowienie kuratora spadku; ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej; ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej /podział do użytkowania/; rozstrzygnięcie w sprawie dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej;
 • przyznanie kompensaty

ZŁOŻENIE WNIOSKU - OPŁATY -  KONTO

Każdy wniosek należy złożyć w tylu egzemplarzach ile osób będzie brało udział w sprawie.;

Wpis uiszcza się w znakach sądowych w kasie Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7  lub przy ul. 1-go Maja 19;

Opłatę można uiścić także dokonując wpłaty na konto bankowe  Sądu Rejonowego  w Sosnowcu : numery rachunków bankowych  

ROZPOZNANIE   SPRAWY

Stwierdzenie nabycia spadku:

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnegoakt zgonu spadkodawcy
 • akt małżeństwa spadkodawcy
 • akty małżeństwa córek
 • akty urodzenia synów
 • akt zgonu dziecka zmarłego i akty stanu cywilnego jego dzieci
 • w  przypadku osoby zmarłej bezdzietnieakty małżeństwa sióstr
 • akty urodzenia braci
 • jeżeli nie żyją ich akty zgonu i akty stanu cywilnego  dzieci rodzeństwa

Opłata wynosi 50 zł (w znaczkach sądowych lub wpłata na konto) i 5 zł za wpis do Rejestru Spadkowego (w Kasie Sądu lub wpłata na konto) od  jednej osoby zmarłej, po której wnioskodawca domaga się stwierdzenia nabycia spadku.

Jeżeli któryś ze spadkobierców zamieszkuje za granicą należy do wniosku dołączyć  podpisane przez niego pełnomocnictwo, w którym wskaże adres dla doręczeń w kraju do sprawy czyli adres dowolnej osoby zamieszkałej w Polsce np. kogoś z rodziny biorącego udział w sprawie  na który to adres Sąd będzie mu przesyłał korespondencję.

Wniosek  o stwierdzenie nabycia spadku można wnosić do Sądu  TYLKO JEDEN RAZ  i dotyczy wszystkiego co pozostawiła osoba zmarła (mieszkanie, samochód, rekompensata, itp.).

Wniosek składa się na Biurze Podawczym.

Ustanowienie zarządcy:

We wniosku  należy wskazać:

 • wszystkich aktualnych współwłaścicieli nieruchomości,
 • wskazać tytuł własności, 
 • podstawę żądania zgodną z art. 203 k.c.
 • Wniosek należy sporządzić na karcie formatu A-4.

Opłata od wniosku jest stała – 100 zł w znaczkach sądowych.

Uznanie za zmarłego /bądź w razie pewnej daty śmierci – stwierdzenie zgonu:

We wniosku należy podać  wszystkie okoliczności zaginięcia danej osoby, dowody na jej poszukiwanie.  Do wniosku należy dołączyć akty stanu cywilnego osoby zaginionej.

Wniosek należy sporządzić na karcie formatu A-4.

Opłata od wniosku jest stała – 40 zł w znaczkach sądowych.

Zasiedzenie:

We wniosku o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie należy wskazać wartość nieruchomości oraz wszystkich uczestników postępowania i ich aktualne adresy.
Uczestnikami są właściciele sąsiednich działek, osoby od których nabyta została działka /właściciela nieruchomości/ przeciwko którym biegnie termin zasiedzenia. Jeżeli osoby te nie żyją należy wskazać spadkobierców.

Wnioskodawca winien podać kiedy nabył działkę /datę początkową biegu terminu do zasiedzenia.

Wniosek składa się w tylu egzemplarzach ile osób występuje w sprawie.

Wniosek należy sporządzić na karcie formatu A-4.

Do wniosku należy dołączyć:

Jeżeli jest założona księga wieczysta:

 • wyrys z mapy ewidencyjnej
 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wskazanie współwłaścicieli lub ich spadkobierców
 • zaświadczenie o opłacaniu podatków
 • wszystkie dokumenty dot. nieruchomości

Jeżeli nie jest założona księga wieczysta:

 • wyrys z mapy ewidencyjnej
 • wskazanie przeciwko komu biegnie termin zasiedzenia (wynika z wypisu z rejestru gruntów)
 • wypis z rejestru gruntów
 • wypis z rejestru gruntów działek sąsiednich
 • zaświadczenie o opłacaniu podatków
 • wszystkie dokumenty dot. nieruchomości

Opłata od wniosku jest stała – 2000 zł .

Dział spadku:

We wniosku należy:

 • wskazać spadkobierców zmarłego /imiona,  nazwiska, adresy zamieszkania/
 • wymienić składniki masy spadkowej i ich wartości
 • podać wartość przedmiotu sprawy.

Wniosek należy sporządzić na karcie formatu A-4.

Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość konieczne jest złożenie odpisu z księgi wieczystej lub tytułu własności (np. umowy kupna-sprzedaży w razie braku księgi wieczystej).

Opłata od wniosku jest stała – 500 zł, w przypadku zgodnego działu spadku  300 zł (wszyscy spadkobiercy muszą podpisać wniosek).

Podział majątku  wspólnego:

We wniosku należy:

 • wskazać imię, nazwisko, adres zamieszkania byłego małżonka
 • wymienić składniki /wszystkie/  majątku dorobkowego, ich wartości
 • podać wartość przedmiotu sprawy
 • wskazać sygnaturę akt rozwodowych bądź o zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej czy separacji (bądź umowę notarialną dotyczącą wyłączenia wspólności ustawowej).

Wniosek należy sporządzić na karcie formatu A-4

Opłata od wniosku jest stała – 1000 zł, w przypadku zgodnego podziału majątku  wspólnego  300 zł  (oboje małżonkowie  muszą podpisać wniosek).

Zniesienie współwłasności:

 • We wniosku należy wymienić wszystkich aktualnych współwłaścicieli, wskazać ich tytuły własności, wartość przedmiotu  sprawy.
 • Do wniosku należy dołączyć powołane tytuły własności /odpis z księgi wieczystej jeżeli przedmiot zniesienia współwłasności jest nieruchomością/ lub umowę kupna sprzedaży w przypadku np. samochodu.
 • Jeżeli osoby figurujące w księdze wieczystej nie żyją należy dołączyć odpisy prawomocnych postanowień o stwierdzenie nabycia spadku po nich.

Opłata od wniosku jest stała – 1000 zł,

Rozgraniczenie:

Postępowanie o rozgraniczenie toczy się najpierw w postępowaniu administracyjnym. Jeżeli nie zakończy się ono ustaleniem przebiegu granicy akta postępowania administracyjnego  przekazywane są do sądu.

W postępowaniu należy wskazać właścicieli obu nieruchomości, złożyć ich tytuły własności, wykazać rozbieżność w przebiegu granicy pomiędzy tytułem własności a faktyczną sytuacją na gruncie.

Wniosek należy sporządzić na karcie formatu A-4.

Opłata od wniosku w postępowaniu sądowym jest stała – 200 zł w znaczkach sądowych.

W przypadku zgodnego zniesienia współwłasności   300 zł (wszyscy współwłaściciele   muszą podpisać wniosek).

Sprostowanie aktów stanu cywilnego:

Wniosek powinien zawierać określenie co podlega sprostowaniu oraz wszelkie dowody potwierdzające zasadność żądania.

Do wniosku należy dołączyć akt stanu cywilnego, który  podlega sprostowaniu w odpisie zupełnym oraz akty stanu cywilnego z których wynika prawidłowy wpis.

Wniosek należy sporządzić na karcie formatu A-4.

Opłata od każdego prostowanego aktu wynosi 40 zł w znaczkach sądowych.

Ustanowienie drogi koniecznej:

We wniosku należy wskazać właścicieli /współwłaścicieli/ obu działek /tej która nie ma dostępu do drogi publicznej i tej przez którą ma przebiegać droga konieczna/ oraz złożyć tytuły własności.

Wniosek należy sporządzić na karcie formatu A-4.

Opłata od wniosku jest stała w wysokości 200 zł w znaczkach sądowych.

Każde orzeczenie kończące sprawę merytorycznie uprawamacnia się po upływie 21 dni licząc od dnia następnego po jego ogłoszeniu.
Jeżeli ktoś się nie zgadza z treścią orzeczenia merytorycznego może w terminie 7 dni od jego ogłoszenia złożyć wniosek o jego uzasadnienie, a następnie w terminie 14 dni od otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć apelację do Sądu Okręgowego przez tutejszy Sąd. 

Założenie sprawy w sądzie i formalności z tym związane:

Każdy wniosek należy złożyć w tylu egzemplarzach ile osób będzie brało udział w sprawie.

Na każdym wniosku składanym do Sądu wnioskodawca zobowiązany jest podać:

 • swój numer PESEL
 • numery PESEL uczestników - o ile są mu znane.
 • Wpis uiszcza się w znaczkach sądowych w kasie Sądu Rejonowego w Sosnowcu lub na konto bankowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu : numery rachunków  

 

 

 

 

 

 

Redakcja strony: II WYDZIAŁ CYWILNY

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
 • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 11:51:36
 • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2018-06-24 21:45:43
 • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2018-06-24 21:45:37
 • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2018-06-24 21:45:37
Liczba odwiedzin: 14909