przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

V WYDZIAŁ PRACY i UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. Kaliska 7, pok. 62 ( I piętro )

e-mail:

fax 32 296 19 38

Biuro Obsługi Interesantów     tel. 32 296 18 04 lub 32 296 62 82

Sekretariat: tel. 32 296 19 40

Sekretariat

pokój nr 62  ( I piętro )

Dni i godziny urzędowania sekretariatu

 • Poniedziałek 7.30 – 18.00
 • Wtorek - piątek 7.30 – 15.30

Przewodniczący  Wydziału  

SSR Elżbieta Madej - Bulska

 

Kierownik  Sekretariatu

Irena Bandyk

Ewa Ziomko - Z-ca Kierownika sekretariatu

Wykaz sędziów orzekających w Wydziale

 • SSR Madej- Bulska Elżbieta
 • SSR Miś Anna
 • SSR Małańczak - Maziarz Sonia
 • SSR Maziarz Agnieszka
  

WŁAŚCIWOŚĆ

Z zakresu prawa pracy:                       Sosnowiec, Jaworzno

Z zakresu ubezpieczeń społecznych:  Będzin, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, Zawiercie

 • „ Art.461§1 kpc - Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego , bądź przez sąd , w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.”
 • „Art.461§ 2 kpc – W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do rozpoznania sprawy jest Sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy, chyba, że przepis odrębny stanowi inaczej.”

Z zakresu prawa pracy m.in. :

 • o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
 • o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia
 • o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
 • dot. kar porządkowych i świadectwa pracy i roszczenia z tym związane,
 • o wynagrodzenie i wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
 • o odprawę rentową, emerytalną,
 • o nagrodę jubileuszową,
 • o odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z mobbingiem
 • o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów
 • o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • o świadczenia dochodzone od zakładu pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (np. o rentę wyrównawczą).

Z zakresu ubezpieczeń społecznych m.in.:

 • o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego, 
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy  o świadczenie rehabilitacyjne,  
 • o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.

Założenie sprawy 

Pozwy, wnioski, pisma procesowe itd. kierowane do Wydziału, składa się w Biurze Podawczym, znajdującym się w budynku przy ul. Kaliskiej 7, na parterze – p.2 (okienko), bądź przesyła za pośrednictwem poczty na adres Sądu.

Pozew powinien zawierać:

 • oznaczenie Sądu do którego jest kierowany,
 • oznaczenie stron:
  • imię i nazwisko powoda oraz adres,
  • pełną nazwę zakładu pracy i adres,
 • wartość przedmiotu sporu (kwota której zapłaty domaga się strona)
 • sprecyzowane roszczenie,
 • uzasadnienie roszczenia ze wskazaniem wniosków dowodowych (np. dokumentów, świadków)
 • podpis powoda bądź pełnomocnika

Pozew i inne pisma procesowe składa się w egzemplarzu dla sądu i dla strony przeciwnej.

Postępowanie uproszczone:

W postępowaniu uproszczonym mogą być rozpoznawane roszczenia wynikające z umowy o pracę, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 złotych.

W takiej sytuacji jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia. Połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju.

Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach.

Formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości . 

Odwołania

Odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji.
Organ rentowy przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu.

Opłaty 

Konto na dochody, wpisy, grzywny:

                     48 1010 0055 2763 0041 1100 0005

Konto na zaliczki:


                     21 1010 1212 3065 0613 9800 0000
 

 

 

 

 

Rejestr zmian strony V WYDZIAŁ PRACY i UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 11:52:28
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2022-07-13 11:30:02
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2022-07-13 11:29:58
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2022-07-13 11:29:58
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
25317