przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

IV WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. Kaliska 7, pok.93 ( II piętro )

e-mail:

fax 32 296 18 93

Biuro Obsługi Interesantów      tel. 32 296 18 04 lub 32 296 62 82

Sekretariat: tel. 32 296 18 93

Sekretariat –  pokój nr 93 ( II piętro )

Dni i godziny urzędowania sekretariatu

 • Poniedziałek 7.30 – 18.00
 • Wtorek - piątek 7.30 – 15.30 

Przewodniczący  Wydziału  

SSR Katarzyna Pańczyk - Lusini

 

Kierownik  Sekretariatu

Elżbieta Gębala

Agata Daszczyk - Z-ca Kierownika sekretariatu

Wykaz sędziów orzekających w Wydziale 

 • SSR Czajkowska Sabina
 • SSR Jakubczyk Iwona - del. do SO
 • SSR Jarmołowicz Piotr
 • SSR Pańczyk - Lusini Katarzyna
 • SSR Wierzchowska - Ples Ewa 
 • SSR Wydziałkiewicz Aleksandra
 

WŁAŚCIWOŚĆ WYDZIAŁU

S o s n o w i e c - miejsce zamieszkania strony pozwanej 

 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego;  
 • sprawy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości; 
 • sprawy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;  
 • sprawy z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;  
 • sprawy z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Ilość egzemplarzy pism:

 • Jeden egzemplarz dla sądu i po jednym dla każdej ze stron, a w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa - dodatkowy egzemplarz dla prokuratora.

    
Każde pismo składane do wydziału powinno zawierać:

 • określenie stron postępowania (imiona, nazwiska i dokładne adresy)
 • oznaczenie sądu, do którego wnosimy pismo (nazwa, wydział, adres) 
 • oznaczenie żądania 
 • uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów oraz wskazanie załączników do pisma

Miejsce złożenia dokumentów, to Biuro Podawcze sądu.

Terminy:

W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa:

 • termin 6 miesięcy - od dnia urodzenia się dziecka –w razie powództwa matki 
 • od dnia powzięcia wiadomości o urodzeniu dziecka- w razie powództwa męża matki
 • 3 lata od dnia uzyskania pełnoletniości - w razie powództwa dziecka

W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa, o uznanie dziecka, o unieważnienie uznania dziecka – nie można wszcząć postępowania po śmierci dziecka.

Instytucje współpracujące:

 • Sąd Okręgowy w Katowicach – XVII i XVIII Wydział  Cywilny-Rodzinny, ul. Francuska 38, 40-028 Katowice
 • Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu, ul. Teatralna 1,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. 1 Maja 33, Sosnowiec
 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Pl. Kościuszki 5, II p., pok. 205
 • Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TKOPD: Pl. Kościuszki 5, II p., pok. 205
 • Centrum Informacji Praw Kobiet, Al. Zwycięstwa 17, Sosnowiec 

OPŁATY

OPLATY  KANCELARYJNE:

Od wniosku o wydanie na podstawie akt:

 • poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu
 • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności
 • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności
 • zaświadczenia

w kwocie 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

 

Od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dżwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia 

w kwocie 20 zł za każdy wydany informatyczny nośnik danych

 

Od wniosku o wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy

w kwocie 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii

 WNIOSKI: 

 • 1.wnioski o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej    100 PLN
 • 2. wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu    100 PLN
 • 3. wniosek o ustalenie, zmianę kontaktów z małoletnim    100 PLN
 • 4.wniosek o zmianę wyroku orzekającego rozwód/separację w zakresie władzy rodzicielskiej    100 PLN
 • 5. wniosek o zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa     100 PLN
 • 6. wniosek o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński     100 PLN
 • 7. wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi USC dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa     100 PLN

 POZWY: 

 • 8. pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej    200 PLN
 • 9. pozew o rozwiązanie przysposobienia    200 PLN
 • 10. pozew o zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa    200 PLN

w sprawach o prawa majątkowe opłaty wynoszą w zależnosci od wartości przedmiotu sporu:

 •  do 500 zł                                          30 PLN
 • ponad 500 zł do 4 000 zł                 100 PLN
 • ponad 4 000 zł do 7 500 zł              200 PLN
 • ponad 7 500 zł do 10 000 zł            400 PLN
 • ponad 10 000 do 15 000 zł             750 PLN
 • ponad 15 000 zł do 20 000 zł        1000 PLN
 • powyżej 20 000 zł                            - 5% wartości przedmiotu sporu

 

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

BEZ OPŁAT:

 • 13. pozew o ustalenie ojcostwa / macierzyństwa bez opłat
 • 14. pozew o alimenty bez opłat 
 • 15. wniosek o przysposobienie bez opłat
 • 16. wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka bez opłat
 • 17. wniosek o nadanie dziecku nazwiska bez opłat
 • 18. wniosek o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką bez opłat
 • 19. wnioski, zażalenia i apelacje w postępowaniu w sprawach nieletnich bez opłat
 • 20.wniosek o ustanowienie kuratora dla małoletniego/dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej bez opłat
 • 21. pisma składane sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy lub nałożonego przez sąd bez opłat

Dla opłat od wniosków i pozwów:

75 1010 0055 2763 0041 1100 0004

Zaliczki:

 • sumy na zlecenie
 • wpłaty z tytułu zaliczki na wynagrodzenie biegłego
 • zaliczka na wynagrodzenie dla kuratora

21 1010 1212 3065 0613 9800 0000

Rejestr zmian strony IV WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 11:52:14
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2022-07-13 11:29:43
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2022-07-13 11:29:40
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2022-07-13 11:29:40
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
54194