Sąd Rejonowy w Sosnowcu

IV WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. Kaliska 7, pok.93 ( II piętro )

e-mail:

fax 32 296 18 93

Biuro Obsługi Interesantów      tel. 32 296 18 04

Sekretariat –  pokój nr 93 ( II piętro )

Dni i godziny urzędowania sekretariatu

 • Poniedziałek 7.30 – 18.00
 • Wtorek - piątek 7.30 – 15.30 

Przewodniczący  Wydziału  

SSR Iwona Jakubczyk

 

Dni i godziny przyjęć interesantów:

 • Środa 10.00-13.00 ; pokój 93 ( II piętro )

Kierownik  Sekretariatu

Elżbieta Gębala

Agata Daszczyk - Z-ca Kierownika sekretariatu

Wykaz sędziów orzekających w Wydziale 

 • Czajkowska Sabina
 • Haczyk Anetta -del. do SO w K-cach
 • Jakubczyk Iwona 
 • Pańczyk - Lusini Katarzyna
 • Wierzchowska - Ples Ewa 
Zakresy czynności sędziów 

WŁAŚCIWOŚĆ WYDZIAŁU

S o s n o w i e c - miejsce zamieszkania strony pozwanej 

 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego;  
 • sprawy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości; 
 • sprawy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;  
 • sprawy z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;  
 • sprawy z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Ilość egzemplarzy pism:

 • Jeden egzemplarz dla sądu i po jednym dla każdej ze stron, a w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa - dodatkowy egzemplarz dla prokuratora.

    
Każde pismo składane do wydziału powinno zawierać:

 • określenie stron postępowania (imiona, nazwiska i dokładne adresy)
 • oznaczenie sądu, do którego wnosimy pismo (nazwa, wydział, adres) 
 • oznaczenie żądania 
 • uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów oraz wskazanie załączników do pisma

Miejsce złożenia dokumentów, to Biuro Podawcze sądu.

Terminy:

W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa:

 • termin 6 miesięcy - od dnia urodzenia się dziecka –w razie powództwa matki 
 • od dnia powzięcia wiadomości o urodzeniu dziecka- w razie powództwa męża matki
 • 3 lata od dnia uzyskania pełnoletniości - w razie powództwa dziecka

W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa, o uznanie dziecka, o unieważnienie uznania dziecka – nie można wszcząć postępowania po śmierci dziecka.

Instytucje współpracujące:

 • Sąd Okręgowy w Katowicach – Wydział XVII i XVIII Cywilny-Rodzinny, ul. Francuska 38, 40-028 Katowice
 • Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu, ul. Teatralna 1,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. 1 Maja 33, Sosnowiec
 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Pl. Kościuszki 5, II p., pok. 205
 • Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TKOPD: Pl. Kościuszki 5, II p., pok. 205
 • Centrum Informacji Praw Kobiet, Al. Zwycięstwa 17, Sosnowiec 

OPŁATY

 WNIOSKI: 

 • 1.wnioski o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej 40 PLN
 • 2. wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu 40 PLN
 • 3. wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnim 40 PLN
 • 4.wniosek o zmianę wyroku orzekającego rozwód/separację w zakresie władzy rodzicielskiej 100 PLN
 • 5. wniosek o zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa 100 PLN
 • 6. wniosek o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 100 PLN
 • 7. wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi USC dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa 100 PLN
 • 8. wniosek o umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej 40 PLN
 • 9. wniosek o rozwiązanie przysposobienia 200 PLN 

 POZWY: 

 • 10. pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej 200 PLN
 • 11. pozew o zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa 200 PLN
 • 12. pozew o uchylenie / obniżenie alimentów 5 % wartości przedmiotu sporu

BEZ OPŁAT:

 • 13. pozew o ustalenie ojcostwa / macierzyństwa bez opłat
 • 14. pozew o alimenty bez opłat 
 • 15. wniosek o przysposobienie bez opłat
 • 16. wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka bez opłat
 • 17. wniosek o nadanie dziecku nazwiska bez opłat
 • 18. wniosek o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką bez opłat
 • 19. wnioski, zażalenia i apelacje w postępowaniu w sprawach nieletnich bez opłat
 • 20.wniosek o ustanowienie kuratora dla małoletniego/dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej bez opłat
 • 21. pisma składane sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy lub nałożonego przez sąd bez opłat

Dla opłat od wniosków i pozwów:

NBP o/o Katowice 81 1010 1212 3065 0622 3100 0000

Na zaliczki:

Bank Handlowy  04 1030 1508 0000 0008 16271002

Redakcja strony: IV WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
 • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 11:52:14
 • Aktualizacja publikacji: Mucha Katarzyna 2018-07-10 09:51:01
 • Wytworzenie publikacji: Mucha Katarzyna 2018-07-10 09:50:55
 • Zatwierdzenie informacji: Mucha Katarzyna 2018-07-10 09:50:55
Liczba odwiedzin: 25511