przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia komornicze

Dodano: 2020-09-14

OBWIESZCZENIE - GKm 24/19 Komornik Jan Sztefka

Sygn.akt GKm 24/19 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Jan Sztefka Kancelaria Komornicza nr XII w Sosnowcu  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09-10-2020 r. o godz. 12:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 ( sala 51) odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A gruntu o powierzchni 11529 m2 w użytkowaniu wieczystym oraz budynków stanowiących odrębną nieruchomość tj:  budynku biurowego (o powierzchni użytkowej 491,90 m2 ), budynku warsztatowo-magazynowego (o powierzchni użytkowej 744,56 m2), budynku warsztatowego ( o powierzchni użytkowej 91,61 m2) oraz budynku portierni (o powierzchni użytkowej 85,93 m2 ) położonych w  Sosnowcu przy ul. Kopalnianej 14 należących do dłużnika: Geocarbon Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe  (PODMIOT ISTNIEJĄCY , NIE JEST PŁATNIKIEM PODATKU VAT)

Grunt w użytkowaniu wieczystym wraz z budynkami posadowione są na nieruchomości objętej księgę wieczystą prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sosnowcu nr KA1S/00047507/4.

Prawo będące przedmiotem egzekucji oszacowane jest na kwotę: 1.963.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.472.250,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 196.300,00 zł ( przelew na rachunek komornika w Banku Alior Bank S.A. nr 72249000050000453028860166 ) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji . Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 w godzinach urzędowania Sądu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tych nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nimi zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Bliższe informacje w siedzibie komornika lub pod nr tel. 32 266 85 22.

Komornik Sądowy

Jan Sztefka

Czas publikacji: 09.10.2020

 

Rejestr zmian aktualności OBWIESZCZENIE - GKm 24/19 Komornik Jan Sztefka

Rejestr zmian strony Ogłoszenia komornicze

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Chmielewska Alina 2019-01-24 14:12:35
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:59
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:47
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:47
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
24296