przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia komornicze

Dodano: 2020-09-02

OBWIESZCZENIE - KM 1376/17 i inne Komornik Magdalena Mścichowska

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Magdalena Mścichowska  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08.10.2020 r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7, sala nr 58 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: grunt oddany w użytkowanie wieczyste (własność Skarbu Państwa) i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, należący do dłużnika New Knitting Sp. z o. o.,( działki gruntu nr 2915/2 i 2915/3) położonej w Sosnowiec, ul. Kosynierów 30a posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sosnowcu nr: KA1S/00041614/5.

Teren przedmiotowej nieruchomości stanowią dwie działki gruntu będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego do dnia 05.12.2089 r. Nieruchomość położona jest w Sosnowcu przy ul. Kosynierów na terenach po byłej KWK "Porąbka", drodze o nawierzchni bitumicznej, o małym natężeniu ruchu kołowego. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości bezpośrednio z ulicy. W pobliżu zlokalizowane są tereny przemysłowe, dalej zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna oraz tereny niezabudowane. Nieruchomość składa się z dwóch przylegających do siebie działek gruntu tworzących teren o kształcie regularnego prostokąta, zabudowanych dwoma budynkami produkcyjno-magazynowymi. Działka o numerze 2915/2 ma powierzchnię 4.843,00 m2, a działka o numerze 2915/3 ma powierzchnię 2.083,00 m2. Łącznie 6.926,00 m2. Konfiguracja terenu płaska, teren w części ogrodzony, w większości elementami prefabrykowanymi, częśc to ogrodzenie naturalne w postaci budynku posadowionego w granicy działek, w pobliżu budynków teren utwardzony, wewnętrzna droga o nawierzchni bitumicznej. Teren nieruchomości uzbrojony jest w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej - W, K, E, c.o. i c.w.u. miejskie (wymiennikownia w budynku). Przez teren działki przebiegają wielkogabarytowe  sieci uzbrojenia terenu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 3 127 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 2 345 250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę 312 700,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, albo na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Sosnowcu ul.Małachowskiego 7 nr: 87 1050 1360 1000 0090 7848 2263.

Sprzedaż w.w. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy oraz akta postępowania egzekucyjnego dotyczące tej nieruchomości znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 oraz (elaborat szacunkowy) w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Komornik Sądowy

Magdalena Mścichowska

 

POUCZENIE:

Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 kpc).

 

Do wiadomości:

 1. dłużnik
 2. wierzyciel
 3. Sąd Rejonowy w Sosnowcu, I Wydział Cywilny do sygn: I Co 982/18/ŻM
 4. Prezydent Miasta Sosnowca
 5. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu
 6. Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu
 7. Dyrektor właściwego oddziału ZUS
 8. Sąd Rejonowy w Sosnowcu - tablica ogłoszeń
 9. Urząd Gminy Sosnowiec - tablica ogłoszeń
 10. Wierzyciele hipoteczni
 11. a/a

Czas publikacji: 08.10.2020

Rejestr zmian aktualności OBWIESZCZENIE - KM 1376/17 i inne Komornik Magdalena Mścichowska

Rejestr zmian strony Ogłoszenia komornicze

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Chmielewska Alina 2019-01-24 14:12:35
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:59
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:47
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:47
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
24300