przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia komornicze

Dodano: 2020-09-07

OBWIESZCZENIE - KM 2481/18 Komornik Michał Molisak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Sosnowcu

Michał Molisak Kancelaria Komornicza nr IX w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec

ul.  Ostrogórska 18/3

sosnowiec5@komornik.pl

Sygn.akt  KM 2481/18

                                                                              

O B W I E S Z C Z E N I E

Dotyczy: II Co 2674/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Michał Molisak Kancelaria Komornicza nr IX w Sosnowcu zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 23 października 2020 roku   o godz 13:00  w sali nr  K 135 Sądu Rejonowego w Sosnowcu odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w oznaczonej jako  lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, z własnością lokalu związane jest prawo wieczystego użytkowania gruntu do dnia 29-12-2081 roku, położonej w mieście Sosnowiec, ul.  Białostocka 30/22 i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w w Sosnowcu nr KA1S/00075171/4.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny położony na VII piętrze o powierzchni użytkowej 52,92m(2) : 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka, przynależna piwnica o powierzchni 2,01 m(2)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 156.181,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 117.135,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości to jest w kwocie 15.618,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 72105012301000002254897941   ING Bank Śląski SA  albo w postaci książeczki  oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

K  O  M  O  R  N  I  K

Michał Molisak

 

Czas publikacji: 23.10.2020

Rejestr zmian aktualności OBWIESZCZENIE - KM 2481/18 Komornik Michał Molisak

Rejestr zmian strony Ogłoszenia komornicze

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Chmielewska Alina 2019-01-24 14:12:35
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:59
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:47
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:47
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
24297