przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia komornicze

Dodano: 2020-07-02

OBWIESZCZENIE - KM 2819/16 i inne Komornik sądowy Dariusz Becker

W odpowiedzi podać: Sygn.akt KM 2819/16, KM 618/19, KM 722/19, KM 465/19

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Becker zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25 września 2020 o godz.12.30 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul.Kaliskiej 7 sala nr 51 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w miejscowości Sosnowiec, przy ul. Żeromskiego 1 stanowiącej własność dłużnika:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo Produkcyjne WEGA Sp.z o.o.
ul. Drzymały 3
41-902 Bytom
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Katowice nr KA1S/40348/2. Nieruchomość zabudowana jest budynkami o funkcji biurowo- magazynowej, z utwardzonym placem manewrowym. Nieruchomość o powierzchni 4596 m kw jest uzbrojona i w całości ogrodzona. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul.Żeromskiego poprzez działkę nr 6878. Dostęp do drogi publicznej nie jest uregulowany. Budynek administracyjny dawnej Spółki Akcyjnej Przemysłu Włókienniczego H.Dietel wraz z wyposażeniem na terenie sosnowieckiej przędzalni czesankowej "Politex" wpisany jest do wojewódzkiego rejestru zabytków (nr rej. A/1609/95 z dnia 15.09.1995). Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i jest oddana w użytkowanie wieczyste dłużnikowi do 5 grudnia 2089r. oraz budynki stanowiące odrębną nieruchomość.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:.........968.000,00 zł. netto tj. kwota 1.171.380,00zł brutto
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:....726.000,00 zł. netto tj. kwota 878.460,00 zł. brutto
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w kwocie 117.138,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można również wpłacać na rachunek bankowy Komornika Sądowego Dariusza Becker w Alior Banku SA o nr 20 2490 0005 0000 4530 3279 0572 z podaniem sygnatury sprawy. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 17.00-18.00, natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7, w terminie dwóch tygodni przed wyznaczoną licytacją, stosownie do art. 953 § 1 pkt 5 kpc. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu
Dariusz Becker

Czas publikaccji: 25.09.2020

Rejestr zmian aktualności OBWIESZCZENIE - KM 2819/16 i inne Komornik sądowy Dariusz Becker

Rejestr zmian strony Ogłoszenia komornicze

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Chmielewska Alina 2019-01-24 14:12:35
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:59
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:47
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:47
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
20149