przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia komornicze

Dodano: 2020-09-02

OBWIESZCZENIE - KM 3580/14 i inne Komornik Magdalena Mścichowska

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Magdalena Mścichowska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08-10-2020 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7, pokój nr 58 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługujące dłużnikowi Janinie Pawson położonej w Sosnowiec, ul. Kalinowa 25/5 posiadającej założony zbiór dokumentów prowadzony przez Sosnowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową.

Lokal, mieści się w budynku wielomieszkaniowym, położonym jest w Sosnowcu przy ulicy Kalinowej. Lokal o pow. użytkowej 38,20 m2 usytuowany jest na 1 piętrze w ekspozycji jednostronnej, z balkonem (loggia). Z lokalem związane jest prawo korzystania z piwnicy. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Pomieszczenia w układzie rozkładowym. Okna drewniane ( stare ), drzwi płycinowe starego typu. Podłogi i posadzki: parkiet, wylewki betonowe. Tynki cem-wap. Instalacje wewnętrzne: wod-kan, elektryczna, gazowa, c.o. zdalaczynne, ciepła woda z piecyka gazowego. Urządzenia sanitarne i kuchenne o znacznym stopniu zużycia, wymagają wymiany.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 55.700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 41.775,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę 5.570,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, albo na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Sosnowcu ul.Małachowskiego 7 nr: 87 1050 1360 1000 0090 7848 2263.

Zgodnie z art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy oraz akta postępowania egzekucyjnego dotyczące tej nieruchomości znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 oraz (elaborat szacunkowy) w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Magdalena Mścichowska

 

POUCZENIE:

Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 kpc).

Do wiadomości:

  1. dłużnik
  2. wierzyciel
  3. Sąd Rejonowy w Sosnowcu, I Wydział Cywilny do sygn: I Co 994/18/ŻM
  4. Prezydent Miasta Sosnowca
  5. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu
  6. Dyrektor właściwego oddziału ZUS
  7. Sąd Rejonowy w Sosnowcu - tablica ogłoszeń
  8. Urząd Gminy Sosnowiec - tablica ogłoszeń
  9. a/a

Czas publikacji: 08.10.2020

Rejestr zmian aktualności OBWIESZCZENIE - KM 3580/14 i inne Komornik Magdalena Mścichowska

Rejestr zmian strony Ogłoszenia komornicze

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Chmielewska Alina 2019-01-24 14:12:35
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:59
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:47
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:47
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
24290