przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia komornicze

Dodano: 2020-08-25

OBWIESZCZENIE - KM 537/18 i inne Komornik Jan Sztefka

Sygn.akt Km 537/18 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Jan Sztefka Kancelaria Komornicza nr XII w Sosnowcu  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-09-2020 r. o godz. 13:00 w II Wydziale Cywilnym  Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 ( sala 135) odbędzie się P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ( budynek wielomieszkaniowy, II p,  lokal typu m - 3, o powierzchni 34,75 m2) położonego w Sosnowcu przy ul. Biała Przemsza 22/23,  znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokum w Sosnowcu. Przedmiotowe prawo posiada urządzoną księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sosnowcu nr KA1S/00081479/8.

Przedmiotowe prawo oszacowane jest na kwotę: 80.200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 60.150,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości

1/10 sumy oszacowania  tj. kwotę 8.020,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji na rachunek bankowy komornika w Alior Bank S.A.  72249000050000453028860166. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją od godz. 17- tej do

18 -tej, zaś operaty szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją w siedzibie Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 w godzinach urzędowania Sądu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Czas publikacji: 19.09.2020

Rejestr zmian aktualności OBWIESZCZENIE - KM 537/18 i inne Komornik Jan Sztefka

Rejestr zmian strony Ogłoszenia komornicze

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Chmielewska Alina 2019-01-24 14:12:35
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:59
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:47
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:47
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
24291