przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia komornicze

Dodano: 2020-09-15

OBWIESZCZENIE - Km 2697/19, Km 3351/19 Komornik Eelzbieta Suchonek

Sygn.akt Km 2697/19, Km 3351/19

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Elżbieta Suchonek Kancelaria Komornicza nr XI w Sosnowcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20 listopada 2020r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 19 w sali nr 4  odbędzie się P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Sosnowcu przy ul. Kalinowa 137/18, objętego księgą wieczystą nr KA1S/00065954/4 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu. Prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego przysługuje w częściach ułamkowych po 1/3: Piotrowi Marzec, Zbigniewowi Marzec oraz Pawłowi Marzec. Wartość prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 201.000,00 zł; (dwieście jeden tysięcy złotych 00/100). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 150.750,00 zł; (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 20.100,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto złotych 00/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika w Alior Bank S.A. nr 73 2490 0005 0000 4530 2989 0385.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tą można oglądać w dni powszednie w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika zaś akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Czas publikacji: 21.11.2020r.

Rejestr zmian aktualności OBWIESZCZENIE - Km 2697/19, Km 3351/19 Komornik Eelzbieta Suchonek

Rejestr zmian strony Ogłoszenia komornicze

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Chmielewska Alina 2019-01-24 14:12:35
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:59
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:47
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:47
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
24295