przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Biegli Sądowi

Lista biegłych sądowych, którzy wyrazili zgodę na publikację danych osobowych w zakresie przez nich dopuszczonym udostępniana jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Sosnowcu

Biegłych sądowych, ustanawia przy własciwym sądzie okręgowym prezes tego sądu na okres 5 lat. Okres ustanowienia upływa z końcem roku kalendarzowego.

Ustanowienie biegłym osoby zatrudnionej wymaga zasięgnięcia opinii zakładu pracy zatrudniającego tę osobę. Ustanowienie biegłym osoby wykonującej wolny zawód wymaga zasięgnięcia opinii organizacji zawodowej, do której osoba ta należy.

 • Informacje dla kandydatów na biegłych

  Regulacje prawne dotyczące biegłych sądowych:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133)

  Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

  • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • ukończyła 25 lat życia,
  • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
  • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
  • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

  Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do Prezesa Sądu Okręgowego.

  Biegłym tłumaczem języka migowego może być osoba, która:

  • ukończyła 21 lat życia,
  • posiada "Certyfikat drugi "T2" tłumacz biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.
  Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:
  • wniosek skierowany do miejscowo właściwego Prezesa Sądu Okręgowego o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi),
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu,
  • inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji),
  • opinia i zgoda zakładu pracy,
  • opinia organizacji zawodowej (w przypadku, gdy kandydat na biegłego wykonuje wolny zawód),
  • zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.

  Opłatę skarbową w kwocie 10 zł można uiścić:

  • w płatomacie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,  
  • na konto Urzędu Miejskiego w Sosnowcu  68 1020 2313 0000 3402 0579 4997 tytułem wydania decyzji o wpisie na listę biegłych.

  Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego. W przypadku gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

Rejestr zmian strony Biegli Sądowi

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 12:11:47
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2022-07-26 11:04:48
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2022-07-26 11:04:36
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2022-07-26 11:04:36
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
7199