przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Biegli Sądowi

Lista biegłych sądowych, którzy wyrazili zgodę na publikację danych osobowych w zakresie przez nich dopuszczonym udostępniana jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach

Biegłych sądowych, ustanawia przy własciwym sądzie okręgowym prezes tego sądu na okres 5 lat. Okres ustanowienia upływa z końcem roku kalendarzowego.

Ustanowienie biegłym osoby zatrudnionej wymaga zasięgnięcia opinii zakładu pracy zatrudniającego tę osobę. Ustanowienie biegłym osoby wykonującej wolny zawód wymaga zasięgnięcia opinii organizacji zawodowej, do której osoba ta należy.

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • przez okres co najmniej 5 lat wykonywała praktykę zawodową;
 • nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu okręgowego.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 • Wniosek skierowany do miejscowo właściwego Prezesa Sądu Okręgowego o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi),
 • Życiorys,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji),
 • Opinia i zgoda zakładu pracy,
 • Zapytanie o karalność - z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego. W przypadku gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

Biegły przed objęciem funkcji składa wobec prezesa przyrzeczenie.

Prezes może zwolnić z funkcji biegłego z ważnych powodów, w szczególności jeżeli nienależycie wykonuje on swoje czynności.

Prezes prowadzi listy biegłych sądowych - według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Prezes prowadzi również wykazy biegłych sądowych na kartach założonych dla każdego biegłego; w listach i wykazach podaje się adres biegłego i termin, do którego został ustanowiony, a także inne dane dotyczące specjalizacji.

Prezes skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu:

 • z chwilą zwolnienia z funkcji;
 • w razie śmierci;
 • z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne ustanowienie.

Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło.
Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

Tryb powoływania biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu reguluje Rozporządzenie ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, Poz. 1883 ). Przewiduje ono, że kandydatów do listy biegłych zgłasza właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów. Lista biegłych jest publikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Regulacje prawne dotyczące biegłych:

 • przepisy regulujące status i czynności biegłych:
  • 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) - Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.
  • 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych - Dz. U. Nr 15, poz. 133.
  • 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - Dz. U. Nr 250, poz. 1883.
 • przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych:
  • 1. Dekret z 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym - Dz. U. Nr 49, poz. 445 z późn. zm.
  • 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym - Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zm.
  • 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych -Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm. (art. 89 - 93).
  • 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy - Dz. U Nr 27, poz. 271 z późn. zm.

Rejestr zmian strony Biegli Sądowi

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 12:11:47
Aktualizacja publikacji
Lalik Rajmund 2016-01-25 15:32:43
Wytworzenie publikacji
Lalik Rajmund 2016-01-25 15:32:39
Zatwierdzenie
Lalik Rajmund 2016-01-25 15:32:39
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
6311