przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Mediacje

Sędzia wyznaczony do kontaktu w sprawie mediacji w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu - Koordynator

SSR Żaneta Szetela – Marczak

e-mail: 

Tel. 32 296-18-77

 

Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Katowicach

SSO Anna Hoła

Koordynator ds. mediacji  wykonuje swoje działania na obszarze właściwości  Sądu Okręgowego w Katowicach.

 

Osoba do kontaktów w sprawach mediatorów i mediacji w Sądzie Okręgowym w Katowicach

Izabela Surmik – inspektor

Sąd Okręgowy w Katowicach

Ul. Francuska 38

Pokój nr 0.024 (parter)

e-mail: (mailto: )

tel. 32 60 70 686

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z mediacją!

__________________________________________________________________________________________________________________

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI i TYDZIEŃ MEDIACJI 

         14 - 18 października 2019 r.

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

__________________________________________________________________________________________________________________

DYŻURY MEDIATORÓW w SĄDZIE REJONOWYM
w SOSNOWCU

Uprzejmie informujemy o aktualnych terminach dyżurów prowadzonych przez mediatorów Centrum Komunikacji i Mediacji DIALOG w Dąbrowie Górniczej w roku 2019:

 
    Każdy  PIERWSZY  PONIEDZIAŁEK  miesiąca  w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu  przy ul. Kaliskiej 7 w godz. 16.00-18.00 
z wyłączeniem lipca i sierpnia 2019r. 
Pierwszy termin  dyżuru mediatora już w dniu 7 stycznia 2019r.  

 

Mediator z listy Sądu Okręgowego w Katowicach - Pani Joanna Chat,
specjalista w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, sporów zbiorowych, prawa rodzinnego,  w roku 2019, będzie pełnić dyżury w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu  przy ul. Kaliskiej 7 w godzinach 15.30-17.30 w  terminach:
Każdy DRUGI  PONIEDZIAŁEK miesiąca w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 w godz.15.30-17.30.
Aktualnie ustalone terminy wyznaczone są do 9 marca 2020r.

o kolejnych mediatorach i wyznaczonych  terminach będziemy informować na bieżąco.  ZAPRASZAMY !!!

______________________________________________________________________________________________________

LISTY MEDIATORÓW: Listy mediatorów  prowadzone są w Sądzie Okręgowym w Katowicach ul. Francuska 38  tel. 32 60 70 356 ,  32 60 70 660 ,  32 60 70 534

Wpisu na listę mediatorów  dokonuje PrezesSądu Okręgowego w Katowicach.

Informacja dla stron dotycząca mediacji:

MEDIACJA  - jest formą rozwiązania sporu w sposób polubowny, w której biorą udział strony sporu i mediator. Jej celem jest zawarcie przez strony ugody, która jest dla nich korzystna. Udział w mediacji jest dobrowolny, strona w każdym czasie może cofnąć zgodę na mediację. Jeżeli strona nie wyrazi zgody na mediację lub nie dojdzie do zawarcia ugody w trakcie mediacji, albo jeżeli upłynie termin wyznaczony na mediację, sprawa zostanie rozpoznana przez Sąd. Mediacja jest odformalizowana i przyjazna dla stron oraz pozwala na szybsze zakończenie sporu.

Zasady mediacji:

  • poufność - mediacja ma charakter poufny; jej przebieg i rezultaty objęte są tajemnicą, protokół/sprawozdanie z mediacji nie zawiera oświadczeń składanych przez strony, a jedynie treść ugody w przypadku jej zawarcia
  • dobrowolność - do mediacji strony przystępują dobrowolnie; wymagana jest zgoda wszystkich stron postępowania, strony nie są zmuszane do osiągnięcia porozumienia czy do wyboru konkretnych rozwiązań
  • akceptowalność - strony powinny zaakceptować osobę mediatora oraz zasady i reguły mediacji, osoba mediatora może być wskazana przez same strony
  • bezstronność mediatora - mediator nie opowiada się po żadnej ze stron; w równym stopniu angażuje się w pomoc dla każdej z nich; nie ocenia osób i ich zachowań, nie poszukuje winnych zaistniałej sytuacji; jest osobą zaufania publicznego, nie ulokowaną w strukturze sądu
  • neutralność mediatora - mediator nie podejmuje decyzji co do wyboru rozwiązania sporu, nie podsuwa go stronom i nie ocenia składanych propozycji ugodowych; nie jest doradcą żadnej ze stron, nie przedstawia właściwych w danej sytuacji sposobów działania, umożliwia stronom samodzielne wypracowanie porozumienia w sposób obustronnie satysfakcjonujący
     

Kim jest mediator

Mediator to osoba godna zaufania, wpisana do wykazu prowadzonego przez sąd okręgowy (w zakresie mediacji w sprawach karnych i w postępowaniu w sprawach nieletnich) lub na stałą listę mediatorów prowadzoną przez sąd okręgowy (w zakresie mediacji w sprawach cywilnych), której zadaniem jest pomoc w wypracowaniu przez strony sporu (lub konfliktu karnego) porozumienia jego rozwiązania, poprzez ułatwienie stronom rozmowy, łagodzenie napięć w trakcie negocjacji, zadawanie pytań. Mediator nie prowadzi postępowania dowodowego.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU MEDIACYJNYM W SPRAWACH PROWADZONYCH WEDŁUG PROCEDURY CYWILNEJ

Sąd aż do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę może skierować strony do mediacji. Po zamknięciu tego posiedzenia Sąd może skierować strony do mediacji tylko na zgodny wniosek stron.

Mediatora wskazuje Sąd, ale strony mają prawo wybrać innego mediatora. Postępowanie mediacyjne winno trwać nie dłużej niż miesiąc, z tym że na zgodny wniosek stron może być przedłużone.

Mediacja może zakończyć się zawarciem ugody. Ugodę podpisaną przez strony, mediator wraz z protokołem niezwłocznie składa do Sądu.

Zawarta w postępowaniu mediacyjnym ugoda podlega zatwierdzeniu na wniosek strony przez sąd i powinna być przez strony dobrowolnie wykonana. Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. W przypadku gdyby jedna ze stron nie chciała wykonać ugody dobrowolnie, wówczas sąd nada zatwierdzonej ugodzie mediacyjnej skutki prawne zrównane z ugodą sądową, w tym w szczególności w zakresie możliwości skierowania jej do egzekucji.

Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg przedawnienia roszczeń i przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie nie zostanie zakończone.

Zawarcie ugody przed mediatorem i jej zatwierdzenie przez sąd kończy postępowanie sądowe w sprawie.

Koszty mediacji ponoszą strony.

Do kosztów mediacji należą: wynagrodzenie mediatora i udokumentowane wydatki przez niego poniesione związane z prowadzeniem mediacji takie jak koszty przejazdu, zawiadomień stron, materiałów biurowych i wynajmu pomieszczenia niezbędnego dla przeprowadzenia mediacji, przy czym te ostatnie nie większe niż 50 zł za jedno posiedzenie. Wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1.000 zł za całość postępowania mediacyjnego.

Strona zainteresowana skierowaniem sprawy do mediacji winna złożyć w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji inicjatywę w tym przedmiocie do Sądu Rejonowego w ……………………, ul. ……………………. do sprawy o sygn. akt …………………………….

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU MEDIACYJNYM W SPRAWIE KARNEJ

Sprawa może zostać skierowana do mediacji na wniosek stron postępowania lub na podstawie postanowienia Sądu z ich inicjatywy.

Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc.

Po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego mediator sporządza sprawozdanie z jego przebiegu i wyników, po czym przedstawia je sądowi wraz z ugodą, w razie zawarcia jej przez strony.

Ugoda mediacyjna w sprawie z oskarżenia publicznego nie ma mocy prawnej, stąd też jest propozycją stron dla Sądu, której warunki Sąd może wpisać do wyroku kończącego postępowanie w sprawie. W sprawie z oskarżenia prywatnego zawarcie ugody w postępowaniu mediacyjnym skutkuje umorzeniem postępowania karnego, przy czym w przypadku nie wykonania warunków ugody do czasu wydania postanowienia o umorzeniu postępowania, ugoda mediacyjna powinna być przepisana do protokołu posiedzenia Sądu. Ugoda taka jest tytułem wykonawczym po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności.

Mediacja daje pokrzywdzonemu szansę uzyskania szybkiego naprawienia szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przez sprawcę przestępstwa bez konieczności prowadzenia postępowania egzekucyjnego, ogranicza udział w procesie karnym, pozwala przedstawić sprawcy w czasie postępowania mediacyjnego własną krzywdę i odczucia związane z przestępczym działaniem sprawcy.

Mediacja daje sprawcy szansę na łagodniejsze potraktowanie przez Sąd.

Koszty postępowania mediacyjnego są wydatkami ponoszonymi przez Skarb Państwa. Ryczałt za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi 120 zł. Do kosztów tych należy doliczyć nadto 20 zł tytułem ryczałtu za doręczenie wezwań i innych pism.

Każda ze stron może w terminie 14 dni od uzyskania niniejszej informacji zgłosić na piśmie inicjatywę skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego, do Sądu Rejonowego w …………………….., ul……………………………………….., sygn. akt ………………………………………….

Inicjatywa taka może być zgłoszona również w toku rozprawy.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU MEDIACYJNYM W SPRAWIE NIELETNICH

Z inicjatywą skierowania sprawy do mediacji może wystąpić w każdym stadium postępowania pokrzywdzony lub nieletni.

Sąd rodzinny może skierować sprawę do mediatora w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, gdy uzna to za uzasadnione.

Mediację można stosować tylko w odniesieniu do czynów karnych, nawet jeśli uznane one zostały wyłącznie za przejaw demoralizacji, w których istnieje pokrzywdzony będący osobą fizyczną.

Termin mediacji wynosi do 6 tygodni, wyjątkowo termin ten może być przedłużony na dalsze 14 dni, gdy istnieje prawdopodobieństwo zawarcia ugody.

W postępowaniu mediacyjnym uczestniczą: nieletni, pokrzywdzony oraz rodzice lub opiekun nieletniego; z pokrzywdzonym małoletnim występują jego rodzice lub opiekun.

Mediatorowi nie udostępnia się z akt sprawy materiałów objętych tajemnicą państwową, służbową, dotyczących stanu zdrowia nieletniego i danych o jego karalności.

Po przeprowadzeniu postępowania mediator sporządza pisemne sprawozdanie, które zawiera tylko informację o wynikach postępowania mediacyjnego (zawarto ugodę, nie zawarto ugody). O ile uczestnicy postępowania zawarli ugodę – mediator załącza ją do sprawozdania, które niezwłocznie przedstawia sądowi rodzinnemu.

Ugoda zawarta przed mediatorem może skutkować zastosowaniem wobec nieletniego łagodniejszych środków.

Koszty postępowania mediacyjnego ponosi Skarb Państwa.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU MEDIACYJNYM W SPRAWIE RODZINNEJ

W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji.

Przedmiotem mediacji w sprawie rozwód może być pojednanie małżonków, ugodowe załatwienie spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

Mediatora w sprawie rodzinnej uzgadniają strony, a jeżeli nie uzgodniły osoby mediatora, sąd kieruje je do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

Postępowanie mediacyjne winno trwać nie dłużej niż miesiąc, z tym że na zgodny wniosek stron może być przedłużone.

Mediacja może zakończyć się zawarciem ugody. Ugodę podpisaną przez strony, mediator wraz z protokołem niezwłocznie składa do Sądu. Na wniosek stron ugoda jest zatwierdzana przez Sąd i otrzymuje klauzulę wykonalności, jeżeli ma podlegać wykonaniu w drodze egzekucji w zakresie kwestii rodzinnych, za wyjątkiem orzeczenia rozwodu i separacji..

Koszty mediacji ponoszą strony.

Do kosztów mediacji należą: wynagrodzenie mediatora i udokumentowane wydatki przez niego poniesione związane z prowadzeniem mediacji takie jak koszty przejazdu, zawiadomień stron, materiałów biurowych i wynajmu pomieszczenia niezbędnego dla przeprowadzenia mediacji, przy czym te ostatnie nie większe niż 50 zł za jedno posiedzenie. Wynagrodzenie mediatora wynosi 60 zł za pierwsze posiedzenie i 25 zł za każde następne.

Każda ze stron może w terminie 14 dni od uzyskania niniejszej informacji zgłosić na piśmie inicjatywę skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego, do Sądu Rejonowego w …………………….., ul……………………………………….., sygn. akt ………………………………………….

Inicjatywa taka może być zgłoszona również w toku rozprawy.

__________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU MEDIACYJNYM (pliki do pobrania):

Kategoria: Mediacje [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
docx 88 - Tydzień Mediacji - Lista wydarzeń związanych z obchodami - aktualna w tygodniu mediacji.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 574
19-08-23 14:09
Chmielewska Alina
20.17KB
jpg mdm_2018.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 596
18-10-15 15:26
Chmielewska Alina
43.5KB
jpg Mediacje 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
18-10-15 15:23
Chmielewska Alina
43.5KB
pdf Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 497
16-01-25 14:05
Lalik Rajmund
58.51KB
pdf Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
16-01-25 14:05
Lalik Rajmund
54.15KB
pdf Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
16-01-25 14:05
Lalik Rajmund
54.18KB
pdf Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych gospodarczych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
16-01-25 14:05
Lalik Rajmund
58.24KB

 

Rejestr zmian strony Mediacje

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:06
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2020-12-01 13:50:04
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2020-12-01 13:50:02
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2020-12-01 13:50:02
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
7560