przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Pytania i odpowiedzi

Wydział I Cywilny

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

Co zrobić aby złożyć w sądzie pozew o zapłatę, eksmisję, odszkodowanie, itd.? 

Należy złożyć pismo zawierające wskazanie: - kim jest osoba wnosząca (dane adresowe); - czego się domaga; - wskazanie od kogo (dane adresowe); - dlaczego, z jakiego tytułu; - wskazać wartość przedmiotu sporu, czyli ile dla osoby wnoszącej pozew jest warte, to o co wnosi, przy pozwie o zapłatę, jest to żądana kwota, przy eksmisji wysokość trzymiesięcznego czynszu w lokalu; - uzasadnienie, dlaczego powód wnosi swoje żądania, dlaczego wystąpił z powództwem; - wskazanie dowodów na poparcie swoich twierdzeń (kserokopie dokumentów, wskazanie świadków itd.). Pozew, składa się w biurze podawczym Sądu, bądź wysyła pocztą. Musi być złożony oryginał wraz z załącznikami dla Sądu oraz kopie wraz z załącznikami w ilości odpowiadającej ilości osób po stronie pozwanej.

Wydział II Cywilny

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

Czy postanowienie dostaje się urzędu i ile należy opłacić ? 

Nie. O odpis postanowienie należy złożyć wniosek osobiście lub pocztą. Wniosek należy opłacić w znaczkach sądowych w wysokości 6 zł oraz podać sygn. akt sprawy.

Do którego sądu należy złożyć wniosek o stwierdzenia nabycia spadku? 

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd ostatniego stałego miejsca zamieszkania osoby zmarłej. Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział II Cywilny po uprawomocnieniu się postanowienia z urzędu przesyła odpisy postanowień do: 1/ Urzędu Skarbowego w Sosnowcu ul. 3-go Maja 20 2/ Urzędu Miasta lub Gminy - Wydział Geodezji - miejscowość , gdzie położona jest nieruchomość 3/ Sądu Rejonowego – Wydział Ksiąg Wieczystych - miejscowość , gdzie położona jest nieruchomość mająca założoną księgę wieczystą

Czy można założyć sprawę o podział majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa? 

Sprawę o podział majątku wspólnego można założyć po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego lub sprawy o separację.

Czy są dodatkowe koszty w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku? 

Jeżeli od chwili śmierci spadkodawcy nie upłynął termin 6 miesięcy od chwili śmierci do dnia rozprawy na rozprawie składa się oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku od którego opłaca się 50 zł w znaczkach sądowych od każdej z osób, która składa takie oświadczenie.

Ile wynosi oplata od wniosku od uzasadnienia? 

Od wniosku o odpis postanowienia z uzasadnieniem nie pobiera się opłat.

Wydział III Karny

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

W jaki sposób można uzyskać zezwolenie z osobą tymczasowo aresztowaną? 

Zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym pozostającym do dyspozycji Wydziału III Karnego tut. sądu mogą uzyskać osoby z najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo , dziadkowie). Aby otrzymać widzenie należy zgłosić się do sekretariatu z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość. Osoby pozostające w konkubinacie jak również obce lub z dalszej rodziny muszą złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na widzenie odpowiednio udokumentowany , który jest rozpoznawany przez Sędziego.

W jaki sposób odwołać się od wydanego wyroku? 

Należy w terminie 7 dni złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a po otrzymaniu odpisu wyroku z uzasadnieniem można wnieść w terminie 14 dni apelację do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem tut. Sądu.

Czy w Wydziale wydawane są gotowe druki pism lub wniosków? 

W Wydziale III Karnym nie funkcjonują gotowe druki i formularze, wszystkie pisemne wnioski sporządzane winny być samodzielnie.

Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

Czy są urzędowe formularze w sprawach rodzinnych? 

Nie ma.

Do jakiego sądu można złożyć pozew o ustalenie ojcostwa? 

Sąd Rejonowy miejsca zamieszkania powoda lub pozwanego.

Kto może złożyć wniosek do sadu w sprawach osób uzależnionych od alkoholu? 

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokurator.

Czy można przysposobić osobę pełnoletnią? 

Nie.

Czy można uznać dziecko po jego śmierci? 

Nie, chyba że zostawiło zstępnych.

Ile wynosi opłata za założenie sprawy o alimenty oraz sprawy o podwyższenie alimentów? 

Zarówno sprawy o alimenty jak i sprawy o podwyższenie alimentów wnosi się do sądu bez żadnych opłat sądowych.

Jak długo czeka się na termin rozprawy? 

Do miesiąca czasu.

Do jakiego sądu można złożyć pozew o alimenty? 

Sąd Rejonowy miejsca zamieszkania powoda lub pozwanego.

Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

Co to jest wartość przedmiotu sporu? 

Jest to wartość dochodzonego roszczenia. Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich wartość. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania , istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony – suma wynagrodzenia za pracę ( brutto) za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony – za okres jednego roku.

Co należy zrobić, aby został przyznany pełnomocnik z urzędu? 

Należy złożyć wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu i dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Druk oświadczenia dostępny na stronie: http://www.ms.gov.pl/formularze.shtml.

Ile wynosi opłata od apelacji, zażalenia? 

Wysokość opłat określa ustawa z dnia 28.07.2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 78 ze zmianą Dz.U. 2019 poz.1469).

Art. 35. Opłaty w sprawach z zakresu prawa pracy

1.W sprawach z zakresu prawa pracy od pracodawcy pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, od pracownika i pracodawcy pobiera się opłatę stosunkową od wszystkich podlegających opłacie pism.

  1. Pracodawca uiszcza opłatę podstawową od pism podlegających opłacie wymienionych w ust. 1, także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.

Art. 36. Opłata w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

1.W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

2.Przepisu ust. 1 nie stosuje się do strony wnoszącej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Gdzie można uzyskać poradę prawną? 

Porad prawnych udzielają Kancelarie Adwokackie i Radcowskie oraz Państwowe Inspekcje Pracy. Najbliższa Państwowa Inspekcja Pracy ma siedzibę w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23

Kogo można ustanowić pełnomocnikiem w sprawie? 

Pełnomocnikiem może być ustanowiony adwokat , radca prawny, współmałżonek, rodzice, pełnoletnie dzieci, rodzeństwo oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Pełnomocnikiem pracownika lub ubezpieczonego może być również przedstawiciel związku zawodowego lub inspektor pracy albo pracownik zakładu pracy, w którym mocodawca jest lub ma być zatrudniony, a ubezpieczonego – także przedstawiciel organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów.

Wydział VI Ksiąg Wieczystych

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

Wydział VII Karny

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

W jaki sposób należy złożyć prywatny akt oskarżenia /ART.212kk/ ? 

Prywatny akt oskarżenia strona pokrzywdzona może wnieść osobiście. Powinien on zawierać dane personalne oraz adresy oskarżyciela prywatnego, oskarżonego i ewentualnych świadków, datę i miejsce zdarzenia. Opłata od prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300zł, można ją uiścić przy wnoszeniu prywatnego aktu oskarżenia bądź po otrzymaniu wezwania do jej uiszczenia. W pierwszej kolejności wyznaczony zostaje termin posiedzenia pojednawczego, na którym sędzia wzywa strony do zawarcia ugody na określonych warunkach. W przypadku nie zawarcia ugody sprawa zostaje skierowana na rozprawę.

W jaki sposób skutecznie usprawiedliwić nieobecność w Sądzie? 

W przypadku niemożności stawiennictwa na rozprawie należy przed jej terminem usprawiedliwić się pisemnie składając pismo w Biurze Podawczym Sądu bądź wysyłając je za pośrednictwem poczty. W wyjątkowych przypadkach należy o tym powiadomić telefonicznie sekretariat, wtedy pracownik sporządzi do akt notę urzędową. Jeśli niestawiennictwo spowodowane jest chorobą do usprawiedliwienia należy dołączyć stosowne zaświadczenie wydane przez uprawnionego lekarza /spis lekarzy dostępny jest w sekretariacie/. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa sąd może ukarać świadka karą pieniężną lub zarządzić jego doprowadzenie na kolejny termin rozprawy.

W jakiej sytuacji można starać się o wyznaczenie obrońcy bądź pełnomocnika? 

Obrońca lub pełnomocnik z urzędu wyznaczany jest w sytuacji, gdy strona udowodni, że nie jest w stanie z uwagi na trudną sytuację materialną samodzielnie ponieść kosztów w tym zakresie. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej i dołączyć do niego zaświadczenia dokumentujące wysokość miesięcznych dochodów i wydatków / zaświadczenie o zarobkach, wysokości renty, wysokość wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania/.

W jaki sposób można uzyskać widzenie z tymczasowo aresztowanym? 

Po widzenie z tymczasowo aresztowanym pozostającym do dyspozycji Sądu stawić się w sekretariacie mogą osoby najbliższe /rodzice, rodzeństwo, dzieci/. W przypadku konkubinatu należy udowodnić wspólny adres zameldowania lub posiadanie potomstwa. W innych przypadkach należy starać się o uzyskanie jednorazowej lub stałej zgody poprzez złożenie pisemnego wniosku. Osoby występujące w sprawie w charakterze świadka o widzenie mogą starać się po przesłuchaniu na rozprawie. W Areszcie Śledczym w Sosnowcu widzenia dla tymczasowo aresztowanych udzielone są w poniedziałki /do osób o nazwiskach zaczynających się od liter A-K/ i wtorki /do osób o nazwiskach zaczynających się od liter L-Z/

Wydział VIII Gospodarczy

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

Wydział IX Karny

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

W jakim terminie można zaskarżyć wyrok nakazowy? 

Termin do zaskarżenia wyroku nakazowego wynosi 7 dni od dnia doręczenia odpisu. Sprzeciw nie wymaga szczególnej formy, może być złożony osobiście w biurze podawczym lub wysłany pocztą (liczy się data stempla pocztowego). Sprzeciw musi być podpisany osobiście przez oskarżonego lub obwinionego – nie jest wymagane złożenie odpisu sprzeciwu.

Kiedy należy uiścić należności sądowe, grzywny i inne kary nałożone wyrokiem Sądu? 

Wpłaty dokonuje się dopiero po uprawomocnieniu wyroku na pisemne wezwanie Sądu – Wydziału X Wykonywania Orzeczeń ( wpłaty dokonuje się na wskazane w wezwaniu konto lub w kasie sądu w terminie podanym w wezwaniu do zapłaty).

Wydział X Wykonywania Orzeczeń

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

Wydział XI Karny

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

Sekcja ds. uproszczonych przy Wydziale I Cywilnym

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

lista kategorii porad

Rejestr zmian strony Pytania i odpowiedzi

Podmiot udostępniający informację
Lalik Rajmund
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 12:13:33
Aktualizacja publikacji
Lalik Rajmund 2016-01-26 13:17:45
Wytworzenie publikacji
Lalik Rajmund 2016-01-26 13:17:39
Zatwierdzenie
Lalik Rajmund 2016-01-26 13:17:39
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
8140