przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Tlumacz jezyka migowego

Aby skutecznie komunikować się z Sądem Rejonowym w Sosnowcu osoby niesłyszące lub słabo słyszące, lub z innymi specjalnymi potrzebami mogą:

 • złożyć WNIOSEK o umówienie spotkania i zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).
  Kolejne kroki złożenia WNIOSKU:
 • Pobrać WNIOSEK (dostępny na dole strony) w postaci dokumentu „DOC”.
 • Po wypełnieniu wersji „DOC” odesłać wybierając jedną z poniższych metod:
  • e-mail na adres (1:15)
  • faksem na nr +48 32 296 19 29 (1:20)
  • WYSŁAĆ CO NAJMNIEJ NA 3 DNI ROBOCZE PRZED PLANOWANYM SPOTKANIEM.
   • listownie na adres:
    Sąd Rejonowy w Sosnowcu
    Biuro Obsługi Interesantów (BOI)
    ul. Kaliska 7
    41-200 Sosnowiec
    z dopiskiem na kopercie „WNIOSEK - usługa tłumacza lub specjalna potrzeba”
    (termin spotkania - 3 dni liczone od dnia otrzymania listu)
  • załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,
  • wysłać pismo na adres:
   Sąd Rejonowy w Sosnowcu
   Biuro Obsługi Interesantów (BOI)
   ul. Kaliska7 41-200 Sosnowiec
  • wysłać e-mail na adres: (2:40)
  • wysłać pismo faksem na nr +48 32 296 19 29 (2:44)
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: +48 32 296 18 04 (2:55)

Wybierając formę komunikacji wymienioną w punkcie 2-5 należy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 • adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym,
 • sposób komunikowania się z osobą uprawnioną - wskazanie adresu e-mail, numeru telefonu, numer faksu,
 • przedmiot rozmowy w Sądzie Rejonowy w Sosnowcu,
 • obecność osoby przybranej / potrzeba zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się PJM, SJM, SKOGN, lub wskazać specjalną potrzebę osoby.

Sąd Rejonowy w Sosnowcu mieści się w dwóch budynkach.

Główna siedziba znajduje się w budynku przy ul. 1 Maja 19, gdzie mieści się sekretariat Prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu, Wiceprezesa Sądu Rejonowego ds. karnych i Dyrektora Sądu Rejonowego.

W budynku tym mieszczą się następujące komórki:

 1. Oddział Administracyjny który zajmuje się sprawami kadrowymi pracowników z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów, sprawami dyscyplinarnymi urzędników i innych pracowników sądu, sprawami kuratorów społecznych, sprawami wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawami ławników, sprawami usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów, prowadzeniem biura podawczego i ewidencją depozytów, nadzorem nad archiwum zakładowym, nadzorem nad Biurem Obsługi Interesantów oraz Czytelnią akt, prowadzeniem sekretariatu Prezesa Sądu Rejonowego oraz sekretariatu Wiceprezesa Sądu Rejonowego ds. karnych.
 2. Biuro Podawcze I przyjmuje wnioski i inne pisma skierowane do Sądu Rejonowego w Sosnowcu oraz zajmuje się ekspedycją poczty wpływającej i wchodzącej z Sądu. Wszelkie pisma kierowane do Prezesa Sądu Rejonowego przyjmuje bezpośrednio Oddział Administracyjny tut. Sądu.
 3. Oddział Informatyczny, sprawuje nadzór nad prawidłową pracą oprogramowania systemowego i użytkowego, kontroluje i monitoruje działania systemów teleinformatycznych celem zapewnienia ciągłości ich funkcjonowania, prowadzi obsługę informatyczną obejmującą instalację, konfigurację, serwis sprzętu i oprogramowania, promuje i wdraża nowe rozwiązania techniczne usprawniające pracę, zapewnia wsparcie użytkowników systemu informatycznego.
 4. Oddział Gospodarczy zajmuje się sporządzaniem planów rzeczowo- finansowych w zakresie dostaw i usług na dany rok budżetowy; sporządzaniem harmonogramów realizacji zamówień publicznych i planów zamówień publicznych na dany rok budżetowy; przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań w zakresie realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w oparciu o przepisy ustawy PZP; sporządzaniem zleceń i umów do przeprowadzanych postępowań; realizacją zapotrzebowań w zakresie dostaw i usług dla wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Sosnowcu; prowadzeniem sekretariatu Dyrektora Sądu Rejonowego.
 5. Oddział Finansowy zajmuje się opracowaniem projektu budżetu sądu rejonowego, wykonywaniem budżetu sądu rejonowego, prowadzeniem rachunkowości sądu rejonowego, kontrolą przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.
 6. Kasa Sądu - tu można dokonać wpłat i zakupów znaków sądowych do bieżących potrzeb.
 7. III Wydział Karny - obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Sosnowiec – Południe w Sosnowcu. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe.
 8. X Wydział Wykonywania Orzeczeń prowadzi postępowania w zakresie wykonania prawomocnych orzeczeń wydawanych przez następujące wydziały tutejszego Sądu: Wydziały Cywilny, Wydziały Karne, Wydział Rodzinny i Nieletnich, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Wydział Wykonywania Orzeczeń prowadzi postępowania wykonawcze oraz windykację należności w zakresie: windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach karnych o przestępstwa, windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach o wykroczenie, windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz rodzinnych, nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych, wykonania orzeczeń w sprawach o wykroczenia, wykonania orzeczeń w przedmiocie kary pozbawienia wolności, wykonania orzeczeń w przedmiocie kary zastępczej pozbawienia wolności.
 9. Samodzielna sekcja ds. ochrony Informacji Niejawnych, wyodrębniona komórka organizacyjna w zakresie ochrony informacji niejawnych; odpowiada za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg materiałów niejawnych.
 10. I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. 


W drugim budynku Sądu znajdującym się przy ul. Kaliskiej 7, mieści się sekretariat Wiceprezesa Sądu Rejonowego ds. cywilnych

W budynku tym mieszczą się następujące komórki:

 1. I Wydział Cywilny - rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego procesowego i nieprocesowego z obszaru właściwości tego sądu. Nadto rozpoznaje sprawy dotyczące nadzoru sądu nad komornikami, w przedmiocie egzekucji sądowej, o nadanie klauzuli wykonalności tytułem egzekucyjnym, ze skargi na czynności komornika, o wyłączenie sędziego i udzielenie pomocy sądowej.
 2. II Wydział Cywilny - rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego procesowego i nieprocesowego z obszaru właściwości tego sądu. Nadto rozpoznaje sprawy dotyczące nadzoru sądu nad komornikami, w przedmiocie egzekucji sądowej, o nadanie klauzuli wykonalności tytułem egzekucyjnym, ze skargi na czynności komornika, o wyłączenie sędziego i udzielenie pomocy sądowej.
 3. IV Wydział Rodzinny i Nieletnich, realizuje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości, sprawy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, sprawy z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, sprawy z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 
 4. V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje sprawy wg następującej właściwość: sprawy z zakresu prawa pracy - Sosnowiec; sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych - Będzin, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Sosnowcu.
 5. VI Wydział Ksiąg Wieczystych rozpatruje sprawy takie jak: założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, wpis własności na podstawie czynności prawnej, dziedziczenia, zapisu, działu spadku, podziału majątku wspólnego, zniesienia współwłasności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa, odłączenie nieruchomości lub jej części, połączenie nieruchomości, sprostowanie działu I-O, wpis ostrzeżenia o niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym, wpis (wykreślenie) hipotek, ostrzeżeń, roszczeń lub innych praw osobistych, wydanie odpisu z ksiąg wieczystych, hipotecznych i zbiorów dokumentów oraz akt znajdujących się w księgach.
 6. IX Wydział Karny - obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Sosnowiec – Północ w Sosnowcu. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe.
 7. Biuro Obsługi Interesantów – udziela informacji bezpośrednio, za pośrednictwem emaila lub telefonicznie, są to informacje m.in.dot: sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, terminach i miejscach rozpraw, wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, numerach telefonów i godzinach urzędowania oraz adresów innych sądów, sygnaturze akt sprawy rozpoznawanej przez tut. Sąd, terminach posiedzeń i rozpraw (pracownik udziela w/w informacji po podaniu przez rozmówcę danych osobowych strony lub uczestnika postępowania albo sygnatury akt sprawy); instytucjach świadczących bezpłatną pomoc prawną. Ponadto BOI udostępnia interesantom listy: kancelarii adwokackich, kancelarii radcowskich, kancelarii notarialnych, kancelarii komorniczych, lekarzy sądowych (uprawnionych do usprawiedliwiania nieobecności w Sądzie), biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych.
 8. Czytelnia akt - udostępnia akta spraw prowadzonych przez wydziały i zespoły mieszczące się w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7
 9. Kasa Sądu - tu można dokonać wpłat i zakupów znaków sądowych do bieżących potrzeb.
 10. Biuro Podawcze II przyjmuje wnioski i inne pisma skierowane do Sądu Rejonowego w Sosnowcu oraz zajmuje się ekspedycją poczty wpływającej i wchodzącej z Sądu.
 11. II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych
  i nieletnich. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
 12. III Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu przy ul. Pileckiego 2. Ośrodek Kuratorski prowadzi działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą
i resocjalizacyjno - terapeutyczną, zmierzając do zmiany postaw uczestników w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój ich osobowości, w szczególności poprzez: zaspokajanie potrzeb osobowościowych, rozwiązywanie problemów psychicznych, uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi, eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrównywanie zaniedbań środowiskowych, wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, rozwijanie zainteresowań, wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego, rozładowywanie napięć emocjonalnych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości.

Rejestr zmian strony Tlumacz jezyka migowego

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM 2020-03-31 13:02:46
Aktualizacja publikacji
Chmielewska Alina 2020-07-28 17:38:53
Wytworzenie publikacji
Chmielewska Alina 2020-07-28 17:38:15
Zatwierdzenie
Chmielewska Alina 2020-07-28 17:38:15
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
326