przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Deklaracja dostepnosci

Sąd Rejonowy w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Sosnowcu

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłączeń

  • multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowe zostały przed dniem 23 września 2018 r.;
  • treść niewykorzystywana do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawana po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji;
  • treści które są w posiadaniu podmiotu publicznego a nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-20
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do "Jak korzystać z BIP" (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Przejdź do menu podmiotowego (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)
  • Przejdź do treści strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 5)
  • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 6)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + W)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Katarzyna Mucha, .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 296 62 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy, ul. 1-go Maja 19 , 41-200 Sosnowiec

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek nie jest przystosowany w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych z uwagi na bariery architektoniczne (zabytek klasy „0”). Aktualnie jednostka jest w trakcie budowy nowego budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego w Sosnowcu – dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełniającego wszelkie standardy w tym zakresie. Planowany termin zakończenia inwestycji i przeniesienia do nowego budynku 2023r.
Osoba niepełnosprawna może dostać się do budynku korzystając z podjazdu do głównego wejścia i przywołania pracownika służb ochrony za pomocą dzwonka umieszczonego po lewej stronie drzwi wejściowych. Pracownik ochrony podejmie wszelkie działania w celu sprawnej organizacji obsługi interesanta – osoby niepełnosprawnej w tym poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek zabytkowy posiadający bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym niepozwalający na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych typu winda.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Istnieje możliwość obsługi interesantów niepełnosprawnych na poziomie parteru budynku z wykorzystaniem urządzenia typu „schodowłaz”, bądź zaplanowaniem (przeniesieniem) rozprawy do budynku przy ul. Kaliskiej 7, który dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem Sądu wyznaczone i oznakowane jest 1 miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych z którego korzystając z chodnika można dotrzeć do budynku.

Telefon kontaktowy do Oddziału Gospodarczego tj. do komórki wyznaczonej do technicznej organizacji obsługi interesanta niepełnosprawnego wymagającego asysty pracownika, bądź wykorzystania urządzenia typu „schodowłaz” lub ewentualnego niezbędnego wcześniejszego przygotowania wizyty w Sądzie:
32 296 62 63

Telefon kontaktowy do służb ochrony budynku
32 296 62 03

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Nie ma przeszkód w zakresie wstępu na teren Sądu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu takiej usługi.

Sąd Rejonowy, ul. Kaliska 7 41-200 Sosnowiec

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiadający barier architektonicznych utrudniających poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. Do głównego wejścia budynku prowadzi podjazd. Pracownik ochrony podejmie wszelkie działania w celu sprawnej organizacji obsługi interesanta – osoby niepełnosprawnej w tym poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku znajduje się winda, która umożliwia dostęp do wszystkich pięter budynku. Sale rozpraw przystosowane są do poruszania się osób niepełnosprawnych.Toaleta dla osób niepełnosprawnych usytuowana jest na parterze budynku nieopodal windy (pomieszczenie oznakowane).

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Rozprawy prowadzone są z wykorzystaniem rejestracji obrazu i dźwięku; wywoływanie spraw odbywa się przy wykorzystaniu informacji głosowych przez głośnik (automat).

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem Sądu wyznaczone i oznakowane są 2 miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych bezpośrednio z których, korzystając z chodnika, można dotrzeć do budynku.

Przed budynkiem umieszczony jest szlaban ograniczający możliwość wjazdu pojazdów nieuprawnionych, przy którym, po lewej stronie, umieszczony został dzwonek przywoławczy.

Telefon kontaktowy do Oddziału Gospodarczego tj. do komórki wyznaczonej do technicznej organizacji obsługi interesanta niepełnosprawnego:
32 296 62 63

Telefon kontaktowy do służb ochrony budynku
32 296 18 01

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Nie ma przeszkód w zakresie wstępu na teren Sądu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu takiej usługi.

Rejestr zmian strony Deklaracja dostepnosci

Podmiot udostępniający informację
Katowice IntraCOM
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM 2020-03-26 08:41:49
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM 2020-06-05 10:45:30
Wytworzenie publikacji
Katowice IntraCOM 2020-06-05 10:45:21
Zatwierdzenie
Katowice IntraCOM 2020-06-05 10:45:21
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
790