Sąd Rejonowy w Sosnowcu

II Konkurs na ksiegowego - ogloszenie

 Sąd Rejonowy w Sosnowcu ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy w drodze konkursu

 Zarządzenie Nr Kdr. 11/110/1101/ 10 /17 z dnia 14 lipca 2017 r.

Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu


Na podstawie art. 31 a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2016.2062 j.t. z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014.400 j.t. z późn. zm) w zw. z art. 3 b Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (Dz. U. 2017.246 j.t. z późn. zm.)

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Sosnowcu

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnika sądowego – stażystę

docelowo księgowego
w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

 

 1. Liczba wolnych stanowisk pracy:   1 - w pełnym wymiarze etatu.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przyjmowanie i wpisywanie korespondencji kierowanej do księgowości oraz dotyczącej sum depozytowych, sum na zlecenie,
 • Weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym dyspozycji kierowanych ze wszystkich wydziałów  merytorycznych Sądu, dotyczących przekazywania kwot pieniężnych z rachunków sum depozytowych, sum na zlecenie, oraz przygotowanie ich w celu zatwierdzenia do wypłaty,
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej przychodów i rozchodów środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach sum depozytowych, sum na zlecenie z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (SAP), oraz programu bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do dokonywania zwrotów nadpłat z dochodów budżetowych,
 • Dokonywanie zwrotów dochodów budżetowych zgodnie z zarządzeniem lub postanowieniem wydanym przez sędziego lub kierownika jednostki.
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:     

 3a. Wymaganie niezbędne: 

 • wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia (preferowane kierunki: finanse, rachunkowość, ekonomia)
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • kandydat posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne;
 • brak formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2016.1167 j.t. z poźn. zm.);   

 

3b. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość: Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państw, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych  mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znajomość szczegółowych zasad rachunkowości państwowych jednostek budżetowych,
 • znajomość klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafów, dochodów i wydatków budżetowych,
 • znajomość i obsługa bankowości elektronicznej,
 • preferowana będzie również znajomość i praca w systemie SAP i systemach bankowości elektronicznej,
 • preferowane wcześniejsze miejsce zatrudnienia w jednostce budżetowej,
 • doskonała znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office, SAP),
 • podstawowa ogólna wiedza na temat znajomości: Konstytucji, Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rozporządzenia „Regulamin urzędowania sądów powszechnych”, Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu i organizacji działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej, Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury,
 • wiedza ogólna na temat sądownictwa,
 • dyspozycyjność,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • umiejętność sprawnego i samodzielnego działania,
 • bardzo dobrą organizację pracy,
 • kreatywność,
 • komunikatywność.

 

Pozostałe wymagania określa art. 2 pkt 1 – 6 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (Dz. U. 2017.246 j.t. z późn. zm.)

 

 1. Przebieg procesu rekrutacji:

Etap I – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymagań formalnych przystąpienia do  konkursu

Etap II – test z wiedzy  w zakresie tematyki określonej w „wymaganiach dodatkowych”- pkt. 3 b

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

 

 1. Wykaz dokumentów, termin, miejsce i sposób ich złożenia:

5a. Kandydat składa następujące dokumenty: 

1) podanie o pracę – list motywacyjny,

2) C.V. z aktualnym zdjęciem  lub życiorys z aktualnym zdjęciem,

3) Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (pobierz),

4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

5) kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające  zatrudnienie z ostatniego miejsca pracy,

6) opinie, referencje, rekomendacje z poprzednich zakładów pracy,

7) oświadczenie kandydata dotyczące:

 • posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowanej opinii,
 • niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe,
 • nie prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy,
 • brak formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2016.1167 j.t. z późn. zm.),
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu (Dz.U. z 2016.922 j.t. z późn. zm.).

5 b. Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów:

1) Termin złożenia dokumentów:                      do dnia 21  sierpnia  2017 r.

 

2) Miejsce i sposób złożenia dokumentów: 

 1. a) osobiście

w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu mieszczącego się w budynku Sądu przy ul. 1-go Maja 19 pok. 56 II piętro – adresowane na: Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dopiskiem Kdr.  11/110/1101/  10  /17  „Konkurs  na  księgowego”.

Sekretariat czynny jest w poniedziałki od 7.30 - 18.00, a w pozostałe dni tj. od wtorku do piątku w  godzinach  od  7.30  do  15.30.

 1. b) drogą pocztową

Za datę złożenia aplikacji uważa się datę stempla pocztowego. Jednocześnie informujemy, iż I etap postępowania konkursowego rozpoczyna się po 7-miu dniach od terminu określonego do złożenia ofert.  Oferty  złożone  po  terminie  nie  będą  rozpatrywane.

***

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne – zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona  na  stronie  BIP  –  stronie  internetowej  www.sosnowiec.sr.gov.pl

Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób wyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia  kandydata  o  miejscu,  dacie  i  czasie  kolejnych  etapów  konkursu.

Szczegóły dotyczące przebiegu procesu konkursu i jego poszczególnych etapów określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów
na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U z 2014.400 z  późn.  zm.)


 1. Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu tel. 32 296 62 52.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Kdr. 11-110-1101-10-17 - ogłoszenie o konkursie na księgowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
17-07-14 16:03
Mucha Katarzyna
0.97MB

Redakcja strony: II Konkurs na ksiegowego - ogloszenie

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
 • Pierwsza publikacja: Mucha Katarzyna 2017-07-14 15:55:48
 • Aktualizacja publikacji: Mucha Katarzyna 2017-07-14 16:02:55
 • Wytworzenie publikacji: Mucha Katarzyna 2017-07-14 16:02:43
 • Zatwierdzenie informacji: Mucha Katarzyna 2017-07-14 16:02:43
Liczba odwiedzin: 891