Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Archiwum ofert pracy

Dodano: 2015-08-24

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego

OGŁOSZENIE o KONKURSIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w SĄDZIE REJONOWYM w SOSNOWCU

Nazwa i adres pracodawcy:

Dyrektor Sądu Rejonowego w Sosnowcu  ul.1-go Maja 19 , 41-200 Sosnowiec

Sygnatura konkursu :       

Kdr. 11/110/1101/ 3 /15

Na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. 2011.109.639 z późn. zm.) -

Dyrektor Sądu Rejonowego w Sosnowcu ogłasza konkurs na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 1/1 etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami uregulowanymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz.U. 2014 poz.400)

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności (test);
 3. Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje i wiedzę kandydata;

Ilość wolnych stanowisk: jedno stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy głównego księgowego:

Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, prowadzenie gospodarki finansowej sądu zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi na: wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi, wykonywaniu budżetu, przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości  pieniężnych, dokonywaniu kontroli należności sądowych, opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości, gospodarki kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, kontrola kancelarii komorniczych, opracowywanie sprawozdań budżetowych, bieżące kontrolowanie wykonania zadań przez podległych pracowników;

Wymagania

I.      Wymagania niezbędne  związane ze stanowiskiem głównego księgowego: 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885z późn. zm.) i ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2011.109.639 z późn. zm.), tj:

 • Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • Nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów;
 •  Przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • Posiada znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • Na dzień złożenia wniosku nie podlega zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz.168);
 • Spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości;
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
  • posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 • Ma nieposzlakowaną opinię;
 • Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;
 • Posiada znajomość techniki pracy biurowej w tym umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (pakiet MS OFFICE głównie MS WORD oraz MS EXCEL, programy finansowo-księgowe);
 • Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Wysoki poziom kultury osobistej;
  • tzw. odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu;
  • Jest osobą kreatywną
  • Komunikatywność;

 II . Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, regulacji prawnych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wiedzy ogólnej o sądownictwie w oparciu o: ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych, Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Zarządzenie MS w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej, ustawę o pracownikach sądów i prokuratury;
 • Doświadczenie na stanowisku księgowego w jednostce budżetowej;
 • 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 • Znajomość i obsługa systemów bankowości elektronicznej;
 • Znajomość i praca w systemie SAP;
 • Wyspozycyjność;

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podanie o pracę - list motywacyjny adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu;
 • Curriculum Vitae wraz z aktualnym zdjęciem i nr telefonu;
 •  Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (pobierz)
 • Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały niezbędne będą do wglądu w procesie zatrudnienia);
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenie zawodowe (oryginały niezbędne będą do wglądu w procesie zatrudnienia);
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie z ostatniego miejsca pracy (np. świadectwo pracy, zaświadczenie z Urzędu Pracy, ew. zaświadczenie o pozostawaniu zatrudnieniu);
 • Opinie, referencje, rekomendacje z poprzednich miejsc pracy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dla potrzeb rekrutacji;
 • Oświadczenia zgodne z treścią pkt I . ppkt. 1,2,3,4,5,6 i 7.

IV. Inne informacje:

Oferty  należy  składać  w  terminie  do  dnia  11 września  2015r.

 • osobiście

w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu mieszczącego się w budynku Sądu przy ul. 1-go Maja 19 pok. 56 II piętro – adresowane na: Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu z  dopiskiem Kdr.  11/110/1101/ 3  /15  „Konkurs  na  Głównego Księgowego”.

Sekretariat czynny jest w poniedziałki od 7.30 - 18.00, a w pozostałe dni tj. od wtorku do piątku
w godzinach od  7.30  do  15.30.

 • drogą  pocztową

Za datę złożenia oferty uważa się datę stempla pocztowego. Jednocześnie informujemy, iż I etap postępowania konkursowego rozpoczyna się po 7-miu dniach od terminu określonego do złożenia ofert. Oferty złożone po terminie  nie  będą  rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne – zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu   oraz termin drugiego etapu konkursu zostanie umieszczony  na  stronie  BIP  –  stronie  internetowej  www.sosnowiec.sr.gov.pl w dniu 24 września 2015r.

Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób wyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata  o  miejscu,  dacie  i  czasie  kolejnych  etapów  konkursu.

Szczegóły dotyczące przebiegu procesu konkursu i jego poszczególnych etapów określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy  w  sądzie  i  prokuraturze  (j.t. Dz.  U  z 2014r. poz. 400.)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 296 62 52 lub osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

Dyrektor Sądu Rejonowego w Sosnowcu
Andrzej Błaszczak

Zarządzenie Nr Kdr. 11/110/1101/ 3 /15 z dnia 2 października 2015r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu

Ustalam następującą listę kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko Główny Księgowy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu – wyznaczonego na dzień 9 października 2015r.

Lista w kolejności alfabetycznej:

 • Cieślak Małgorzata zam. Siemianowice Śląskie - godz. 9.00 
 • Fraczek Agnieszka zam. Nowa Wieś - godz. 9.30 
 • Hendzel – Krajewska Aleksandra zam. Będzin - godz. 10.00 

UWAGA: W/w osoby wraz z dowodem osobistym winny stawić się w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w budynku przy ul. 1-go Maja 19 pok.56. w dniu 9 października 2015r. wg powyższego harmonogramu godzin 

Etap III konkursu polegał będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej predyspozycje i wiedzę kandydata.

Dyrektor Sądu Rejonowego w Sosnowcu mgr Andrzej Błaszczak

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO Głównego Księgowego w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr Kdr. 11/110/1101/ 3 /15

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego – spełnienia wymogów formalnych, praktycznego sprawdzenia umiejętności
i odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja wyłoniła kandydata do zatrudnienia na wyżej wymienione stanowisko:

1. Małgorzata Cieślak zam. Siemianowice Śląskie 

W/w kandydata proszę o niezwłoczny kontakt osobisty z Oddziałem Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu. 

Tworzy się listę rezerwową : 

1. Agnieszka Frączek zam. Nowa Wieś

Lista rezerwowa będzie obowiązywała przez okres 12 m-cy. 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Sosnowcu mgr Andrzej Błaszczak

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2253
16-01-28 11:59
Lalik Rajmund
107.88KB
{format} Kdr.11-110-1101-3-15 - zakwalifikowani do II etapu konkursu na Gł. Księgowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
16-01-28 10:39
Lalik Rajmund
160.32KB
Rejestr zmian aktualności Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego

Redakcja strony: Archiwum ofert pracy

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:06:13
 • Aktualizacja publikacji: Katowice IntraCOM 2016-04-13 12:08:09
 • Wytworzenie publikacji: Katowice IntraCOM 2016-04-13 12:08:07
 • Zatwierdzenie informacji: Katowice IntraCOM 2016-04-13 12:08:07
Liczba odwiedzin: 20153