Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Archiwum ofert pracy

Dodano: 2018-05-29

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - protokolant sądowy

Uprzejmie informujemy, iż poszukujemy kandydatów na stanowisko urzędnicze w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu docelowo protokolanta sądowego.  Zachęcamy do składania aplikacji.

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Sosnowcu ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko urzędnicze w drodze konkursu

 

Zarządzenie Nr Kdr. 11/110/1101/ 6  /18 z dnia 29 maja 2018r.

Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu


Na podstawie art. 31 a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018.23 j.t. z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014.400 j.t. z późn. zm) w zw. z art. 3 b Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (Dz. U. 2018.577 j.t. z późn. zm.)

 Dyrektor Sądu Rejonowego w Sosnowcu

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – stażysty docelowo protokolanta sądowego
w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

 

 1. Liczba wolnych stanowisk pracy: 

 2  (dwa) w pełnym wymiarze etatu

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • protokołowanie na  rozprawach;
 • wykonywanie czynności  kancelaryjnych  związanych  z  prowadzeniem  spraw  sądowych;
 • wykonywanie innych  prac  administracyjno – biurowych;
 • redagowanie pism;
 • gromadzenie i  przechowywanie  dokumentacji;
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:     

 3a. Wymaganie niezbędne: 

 • wykształcenie minimum średnie z maturą,
 • kandydat posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub przestępstwo skarbowe;
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne;
 • brak formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2018.412 j.t. z poźn. zm.);   

 

3b. Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa ogólna wiedza na temat znajomości: Konstytucji, Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rozporządzenia „Regulamin urzędowania sądów powszechnych”, Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu i organizacji działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej, Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury,
 • wiedza ogólna na temat sądownictwa,
 • dyspozycyjność,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • umiejętność sprawnego i samodzielnego działania,
 • bardzo dobrą organizację pracy,
 • kreatywność,
 • komunikatywność
 • bardzo dobrą  znajomość  obsługi  komputera  (Word,  Excel);
 • bardzo dobrą  znajomość  języka  polskiego  oraz  ortografii  języka  polskiego;
 • umiejętność biegłego  pisania  na  klawiaturze  komputerowej;
 • umiejętność redagowania  prostych  pism;
 • umiejętność pracy  w  zespole;

Pozostałe wymagania określa art. 2 pkt 1 – 6 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur
(Dz. U. 2018.577 j.t. z późn. zm.)

 

 1. Przebieg procesu rekrutacji:

 Etap I – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymagań formalnych przystąpienia do  konkursu

Etap II – test z wiedzy  w zakresie tematyki określonej w „wymaganiach dodatkowych”- pkt. 3 b ppkt. 1 i 2

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs,
w tym praktyczny sprawdzian umiejętności biegłego pisania na klawiaturze oraz znajomość ortografii języka polskiego.

 

 1. Wykaz dokumentów, termin, miejsce i sposób ich złożenia:

5a. Kandydat składa następujące dokumenty: 

1) podanie o pracę – list motywacyjny,

2) C.V. z aktualnym zdjęciem  lub życiorys z aktualnym zdjęciem,

3) Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (pobierz),

4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

5) kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające  zatrudnienie z ostatniego miejsca pracy,

6) opinie, referencje, rekomendacje z poprzednich zakładów pracy,

7) oświadczenie kandydata dotyczące:

 • posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych -   (pobierz),
 • nieposzlakowanej opinii, (pobierz),
 • niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe, (pobierz),
 • nie prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, (pobierz),
 • posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy, (pobierz),
 • brak formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2018.412 j.t. z późn. zm.), (pobierz),
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu (zgodnej z RODO); (pobierz),


5 b. Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów: 

 

 • Termin złożenia dokumentów:

                                                                            do dnia  14 czerwca  2018 r.

 

 • Miejsce i sposób złożenia dokumentów:
 1. a) osobiście

w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu mieszczącego się w budynku Sądu przy ul. 1-go Maja 19 pok. 56 II piętro – adresowane do: Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dopiskiem Kdr.  11/110/1101/  6  /18  „Konkurs  na  urzędnika”.  Sekretariat czynny jest w poniedziałki od 7.30 - 18.00, a w pozostałe dni tj. od wtorku do piątku w  godzinach  od  7.30  do  15.30.

 1. b) drogą pocztową

Za datę złożenia aplikacji uważa się datę stempla pocztowego. Jednocześnie informujemy, iż I etap postępowania konkursowego rozpoczyna się po 7-miu dniach od terminu określonego do złożenia ofert.  Oferty  złożone  po  terminie  nie  będą  rozpatrywane.

 • Informacje dodatkowe:

  Lista kandydatów spełniających wymogi formalne – zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona na  stronie  BIP  –  stronie  internetowej  sosnowiec.sr.gov.pl . Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób wyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia  kandydata  o  miejscu,  dacie   i  czasie  kolejnych  etapów  konkursu.
 • Szczegóły dotyczące przebiegu procesu konkursu i jego poszczególnych etapów określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U z 2014.400 z  późn.  ).
 • Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do praktycznego sprawdzianu umiejętności bądź nie zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu mogą odebrać złożone dokumenty w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu przy ul. 1- go Maja 19 pok. 56 w terminie dwóch miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu.  Po  upływie  powyższego  terminu  podania  wraz  z  załączonymi  dokumentami  zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

 ***

Ewentualne dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać
 w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu
tel. 32 296 62 52.

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego
w Sosnowcu
Rafał   Kotnowski

-/ Na oryginale właściwe podpisy /-

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} 6 - konkurs na stanowisko stażysta protokolant - wyniki.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 645
18-07-05 17:02
Chmielewska Alina
40.5KB
{format} Kdr. 11-110-1101-6-18 lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 455
18-06-28 13:38
Mucha Katarzyna
422.91KB
{format} Kdr. 11-110-1101-6- 18 - lista os. II etap.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 508
18-06-21 15:13
Mucha Katarzyna
506.89KB
Rejestr zmian aktualności Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - protokolant sądowy

Redakcja strony: Archiwum ofert pracy

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:06:13
 • Aktualizacja publikacji: Katowice IntraCOM 2016-04-13 12:08:09
 • Wytworzenie publikacji: Katowice IntraCOM 2016-04-13 12:08:07
 • Zatwierdzenie informacji: Katowice IntraCOM 2016-04-13 12:08:07
Liczba odwiedzin: 19903