Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Archiwum ofert pracy

Dodano: 2015-02-20

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - stażysty (na zastępstwo) Kdr. 11/110/1101/1/15

Zarządzenie  Nr  Kdr 11/110/1101/  1  /15 z  dnia  20  lutego  2015r. Dyrektora  Sądu  Rejonowego  w  Sosnowcu

Sąd Rejonowy w Sosnowcu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – stażysty (na zastępstwo) w drodze konkursu

Na podst. art. 3 b Ustawy o pracownikach sądów powszechnych i prokuratury (Dz. U z 2011r. nr 109 poz. 639  z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze  (Dz. U z 2008r. nr 21 poz. 129 z późn. zm.) ogłaszam konkurs na stanowisko urzędnicze – stażysty (na  zastępstwo)  w  Sądzie  Rejonowym  w  Sosnowcu.

Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów,  niezbędnych  do  wykonywania  obowiązków  urzędnika.

Nazwa  i  adres  pracodawcy:

Dyrektor  Sądu  Rejonowego  w  Sosnowcu  ul.  1-go  Maja  19;  41 – 200  Sosnowiec
Oznaczenie  konkursu:

Kdr.  11/110/1101/  1  /15   z  dopiskiem  „Konkurs  na  stażystę  –  zastępstwo”

Określenie  wolnych  stanowisk  pracy :

Stażysta  –  wykonujący  obowiązki  protokolanta  sądowego  (1  etat)

Wymagania:

Kandydat  powinien  posiadać:

 • wykształcenie średnie z maturą
 • pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,
 • nieposzlakowaną  opinię,
 • być  osobą  niekaraną  za  przestępstwo  lub  przestępstwo  skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub  przestępstwo  skarbowe,
 • posiadać  stan  zdrowia  kandydata  pozwalający  na  zatrudnienie  na  określonym  stanowisku,

Ponad  to:

 • bardzo  dobrą  znajomość  obsługi  komputera  (Word,  Excel);
 • bardzo  dobrą  znajomość  języka  polskiego  oraz  ortografii  języka  polskiego;
 • umiejętność  biegłego  pisania  na  klawiaturze  komputerowej;
 • umiejętność  redagowania  prostych  pism;
 • kreatywność;
 • komunikatywność;
 • dyspozycyjność;
 • odporność  na  stres;
 • wiedzę  ogólna  na  temat  sądownictwa;
 • wysoki  poziom  kultury  osobistej;
 • umiejętność  pracy  w  zespole;
 • umiejętność  sprawnego  oraz  samodzielnego  działania;
 • bardzo  dobrą  organizację  pracy;
 • znajomość ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rozporządzenia „Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej, Ustawy o pracownikach sądów i  prokuratury
 • Pozostałe wymagania określa art. 2 pkt 1 – 6  Ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i  prokuratury  (Dz.  U.  z  2011  Nr  109,  poz.  639  –  tekst  jednolity  z  późn.  zm.)

Przebieg  procesu  rekrutacji:

 • Etap I – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymagań formalnych przystąpienia do  konkursu
 • Etap II – test z wiedzy ogólnej o sądownictwie m. in. znajomość: Konstytucji (z dn 02.04.1997r. DZ. U.
  nr 78 poz. 483 z 1997r. z późn. zm.); Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (z dn 27.07.2001r. DZ. U z 2013 poz. 427 z późn. zm.); Rozporządzenia MS – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (z dn. 23.02.2007r. DZ U. nr 38 poz. 249 z 2007r. z późn. zm.); Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej (z dn. 23.12.2003 DZ. Urz. MS nr 5 poz. 22 z 2003r. z późn. zm.); Ustawy o pracownikach sądów
  i prokuratury (z dn. 18.12.1998r. DZ. U. nr 109 poz. 639 – tekst jednolity z  2011r.  z  późn.  zm.)
 • Etap III – rozmowa kwalifikacyjna w tym praktyczny sprawdzian umiejętności biegłego pisania na klawiaturze  oraz  znajomości  ortografii  języka  polskiego

Główne  obowiązki  i  czynności  na  stanowisku:

 • protokołowanie  na  rozprawach ;
 • wykonywanie  czynności  kancelaryjnych  związanych  z  prowadzeniem  spraw  sądowych;
 •  wykonywanie  innych  prac  administracyjno – biurowych;
 • redagowanie  pism;
 • gromadzenie  i  przechowywanie  dokumentacji;

Dokumenty  jakie  należy  złożyć  aby  przystąpić  do  konkursu:

 • Podanie  o  pracę  –  list  motywacyjny
 • C.V.  (życiorys)
 • aktualne  zdjęcie  (może  być  to  nadruk  na  C.V.)
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopia  świadectwa  lub  dyplomu  stwierdzającego  wymagane  wykształcenie;
 • opinie  i  referencje,  rekomendacje  z  poprzednich  zakładów  pracy
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo  skarbowe
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz  U.  z  2002r.  Nr  101,  poz.  926)
 • oświadczenie  o  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych;
 • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie z ostatniego miejsca pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie  z  Urzędu  Pracy);

 Oferty  należy  składać  w  terminie  do  dnia  10  marca  2015r.

 • 1)  osobiście

w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu mieszczącego się w budynku Sądu przy
ul. 1-go Maja 19 pok. 56 II piętro – adresowane na: Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dopiskiem
Kdr.  11/110/1101/  1  /15  „Konkurs  na  stażystę  –  zastępstwo”.

Sekretariat czynny jest w poniedziałki od 7.30 - 18.00, a w pozostałe dni tj. od wtorku do piątku w godzinach
od  7.30  do  15.30.

 • 2)  drogą  pocztową

Za datę złożenia aplikacji uważa się datę stempla pocztowego. Jednocześnie informujemy, iż I etap postępowania konkursowego rozpoczyna się po 7-miu dniach od terminu określonego do złożenia ofert. Oferty złożone po terminie  nie  będą  rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne – zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona  na  stronie  BIP  –  stronie  internetowej  www.sosnowiec.sr.gov.pl

Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób wyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata  o  miejscu,  dacie  i  czasie  kolejnych  etapów  konkursu.

Szczegóły dotyczące przebiegu procesu konkursu i jego poszczególnych etapów określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy  w  sądzie  i  prokuraturze  (Dz.  U  z  2008r.  nr  21  poz.  129  z  późn.  zm.)

- na orygilnale właściwe podpisy -

Zarządzenie Nr Kdr. 11/112/1101/ 1 /15 z dnia 18 marca 2015r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu

Po sprawdzeniu wymogów formalnych zgłoszeń dokonanych przez kandydatów ustalam następującą listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze – stażysty (na zastępstwo) w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu - wyznaczonego na dzień 23 marca 2015r.

Lista nr I w kolejności alfabetycznej - godzina rozpoczęcia 13.00

 • Antolak Magdalena zam. Sosnowiec 
 • Augustyn Agnieszka zam. Będzin 
 • Białacka Sylwia zam. Sosnowiec 
 • Chłąd Agata zam. Jaworzno 
 • Chrobak Malwina zam. Toporowice 
 • Ciosek Marcin zam. Sosnowiec 
 • Drabik Zbigniew zam. Katowice 
 • Gołas Katarzyna zam. Jaworzno 
 • Hausman – Wiśniewska Kamila zam. Sosnowiec 
 • Jałowiecka Anita zam. Sosnowiec 
 • Jarosz Tomasz zam. Mysłowice 
 • Kajca Roksana zam. Sosnowiec 
 •  Kmita Katarzyna zam. Sosnowiec 
 • Koper Izabela zam. Jaworzno 
 • Krokosz Anna zam. Sosnowiec 
 • Kuczera Marta zam. Sosnowiec 
 • Kuna Sylwia zam. Sosnowiec 
 • Mozuł – Kłys Agnieszka zam. Sosnowiec 

Lista nr II w kolejności alfabetycznej - godzina rozpoczęcia 13.30

 • Musiał Adrian zam. Jaworzno 
 • Musiał Justyna zam. Sosnowiec 
 • Olbrycht Monika zam. Sosnowiec 
 • Piasecka Olga zam. Jaworzno 
 • Prusakowska Dorota zam. Dąbrowa Górnicza 
 • Sobota Jarosław zam. Czeladź 
 • Sochacki Przemysław zam. Sosnowiec 
 • Szczygielska Magdalena zam. Sosnowiec 
 • Szranko Aleksandra zam. Dąbrowa Górnicza 
 • Szuster Aleksandra zam. Jaworzno 
 • Szyja Katarzyna zam. Mysłowice 
 • Szymocha Agnieszka zam. Sosnowiec 
 • Trzaskowska Anna zam. Sosnowiec 
 • Wardyniec Magdalena zam. Sosnowiec 
 • Wnuk – Lipiński Tomasz zam. Gródków 
 • Wojtowicz Agnieszka zam. Chorzów 
 • Wysowska Nicole zam. Sosnowiec 
 • Zając Patrycja zam. Chorzów 
 • Żarnowiecka Małgorzata zam. Zawiercie 

W/w osoby wraz z dowodem osobistym winny się stawić w Sądzie Rejonowym  w Sosnowcu w budynku przy ul. Kaliskiej 7 pok. 106 (sala konferencyjna) w dniu 23 marca 2015r.
w podanych wyżej godzinach.

Etap II konkursu polegał będzie na przeprowadzeniu testu z wiedzy ogólnej o sądownictwie, a także ze znajomości Konstytucji (z dn. 02.04.1997r. DZ. U. nr 78 poz. 483 z 1997r. z późn. zm.); Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (z dn. 27.07.2001r. DZ. U z 2013 poz. 427 z późn. zm.); Rozporządzenia MS – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (z dn. 23.02.2007r. DZ U. nr 38 poz. 249 z 2007r. z późn. zm.); Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej (z dn. 23.12.2003 DZ. Urz. MS nr 5 poz. 22 z 2003r. z późn. zm.); Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (z dn. 18.12.1998r. DZ. U. nr 109 poz. 639 – tekst jednolity z 2011r. z późn. zm.)

III etap konkursu ustalam na dzień 26 marca 2015r. Lista osób zakwalifikowanych do III etapu zostanie zamieszczona na stronie internetowej do dnia 24 marca 2015r.

O miejscu i godzinie rozpoczęcia kolejnego etapu, osoby zakwalifikowane do III etapu zostaną powiadomione telefonicznie.

Zarządzenie Nr Kdr. 11/110/1101/ 1 /15 z dnia 24 marca 2015r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu

Ustalam następującą listę kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze – stażysty (na zastępstwo) w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu – wyznaczonego na dzień 26 marca 2015r.

Lista w kolejności alfabetycznej:

 • Chłąd Agata zam. Jaworzno godz. 8.30
 • Chrobak Malwina zam. Toporowice godz. 8.45
 • Drabik Zbigniew zam. Katowice godz. 9.00
 • Gołas Katarzyna zam. Jaworzno godz. 9.15
 • Jarosz Tomasz zam. Mysłowice godz. 9.30
 • Kuczera Marta zam. Sosnowiec godz. 9.45
 • Kuna Sylwia zam. Sosnowiec godz. 10.00
 • Musiał Adrian zam. Sosnowiec godz. 10.15
 • Olbrycht Monika zam. Sosnowiec godz. 10.30
 • Piasecka Olga zam. Jaworzno godz. 10.45
 • Prusakowska Dorota zam. Dąbrowa Górnicza godz. 11.00
 • Sobota Jarosław zam. Czeladź godz. 11.15
 • Sochacki Przemysław zam. Sosnowiec godz. 13.00
 • Szranko Aleksandra zam. Dąbrowa Górnicza godz. 13.15
 • Szuster Aleksandra zam. Jaworzno godz. 13.30
 • Szymocha Agnieszka zam. Sosnowiec godz. 13.45
 • Wardyniec Magdalena zam. Sosnowiec godz. 14.00
 • Wnuk – Lipiński Tomasz zam. Gródków godz. 14.15
 • Wysowska Nicole zam. Sosnowiec godz. 14.30 

UWAGA:

W/w osoby wraz z dowodem osobistym winny stawić się w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w budynku przy ul. 1-go Maja 19 pok.56. w dniu 26 marca 2015r. wg powyższego harmonogramu godzin 

Etap III konkursu polegał będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w tym praktycznego sprawdzianu umiejętności biegłego pisania na klawiaturze oraz znajomości ortografii języka polskiego 

- na oryginale właściwe podpisy-

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO  urzędnicze – stażysty (na zastępstwo) w Sądzie Rejonowym  w  Sosnowcu nr Kdr. 11/110/1101/ 1 /15

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze – stażysty (na zastępstwo) - spełnienia wymogów formalnych, praktycznego sprawdzenia umiejętności i odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja wyłoniła kandydata do zatrudnienia  na  wyżej  wymienione  stanowisko:

1. Olga Piasecka zam. Jaworzno

 W/w kandydata proszę o niezwłoczny kontakt osobisty z Oddziałem Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

 Tworzy się listę rezerwową :

 1. Chrobak Malwina zam. Toporowice
 2. Wnuk – Lipiński Tomasz zam. Gródków
 3. Wardyniec Magdalena zam. Sosnowiec
 4. Wysowska Nicole zam. Sosnowiec
 5. Szuster Aleksandra zam. Jaworzno
 6. Jarosz Tomasz zam. Mysłowice
 7. Drabik Zbigniew zam. Katowice
 8. Szranko Aleksandra zam. Dąbrowa Górnicza
 9. Kuczera Marta zam. Sosnowiec
 10. Musiał Adrian zam. Sosnowiec

Lista  rezerwowa  będzie  obowiązywała  przez  okres  12  m-cy.

 - na oryginale właściwe podpisy-

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2248
16-01-28 11:59
Lalik Rajmund
107.88KB
Rejestr zmian aktualności Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - stażysty (na zastępstwo) Kdr. 11/110/1101/1/15

Redakcja strony: Archiwum ofert pracy

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:06:13
 • Aktualizacja publikacji: Katowice IntraCOM 2016-04-13 12:08:09
 • Wytworzenie publikacji: Katowice IntraCOM 2016-04-13 12:08:07
 • Zatwierdzenie informacji: Katowice IntraCOM 2016-04-13 12:08:07
Liczba odwiedzin: 19900