Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Archiwum ofert pracy

Dodano: 2018-09-13

Ogłoszenie o konkursie ofert: psycholog do Ośrodka Kuratorskiego - wyniki

Uprzejmie informujemy, iż w ramach konkursu ofert poszukujemy kandydatów do pracy psychologa, psychoterapeuty lub terapeuty zajęciowego w Ośrodku Kuratorskim Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy zlecenia. 
Zachęcamy do składania aplikacji.

 

KONKURS OFERT
na wykonywanie obowiązków
psychologa, psychoterapeuty, terapeuty zajęciowego
w Ośrodku Kuratorskim nr 1
przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

nr Kdr. 11/110/1101/8/18

Ogłaszam konkurs na wykonywanie obowiązków psychologa, psychoterapeuty lub  terapeuty zajęciowego w ramach umowy cywilnoprawnej tj.  umowy zlecenia  w  Ośrodku Kuratorskim Nr 1 przy  Sądzie Rejonowym w Sosnowcu.

Ilość stanowisk: 1  (umowa zlecenie)

Termin składania zgłoszeń kandydatów: 30 sierpnia 2018r.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu psychologii;
 • uprawnienia do prowadzenia terapii lub psychoterapii;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków jw.

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy z młodzieżą;
 • komunikatywność;
 • tzw. odporność na stres;

 

Obowiązki osoby zatrudnionej:

Do obowiązków osoby zatrudnionej należeć będzie organizacja i prowadzenie zajęć w Ośrodku Kuratorskim Nr 1 przy SR w Sosnowcu oraz wykonywanie obowiązków psychologa/psychoterapeuty/terapeuty zajęciowego w wymiarze 5 godzin tygodniowo w tym 3 godziny jako psycholog/psychoterapeuta/terapeuta, a 2 godziny jako wychowawca.

W szczególności do obowiązków  osoby zatrudnionej  na stanowisku wychowawcy należeć będzie prowadzenie zajęć na terenie placówki, których uczestnikami  będą osoby wobec których zastosowano środek wychowawczy  na podst. art. 6 pkt. 6  Ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich z dnia 24.10.1982r.  Wychowawca będzie prowadzić  podczas zajęć działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną, zmierzającą do zmiany postaw uczestników w kierunku  społecznie pożądanym, zapewniającym  prawidłowy rozwój ich osobowości w szczególności poprzez:

 • zaspokajanie potrzeb  osobowościowych;
 • rozwiązywanie problemów psychicznych
 • uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi;
 • eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrównywanie zaniedbań środowiskowych;
 • wdrażanie do przestrzegania norm  społecznych;
 • rozwijanie zainteresowań;
 • wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego;
 • rozładowywanie napięć emocjonalnych;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności  i opiekuńczości.

Oferta pracy powinna zawierać:

 • życiorys/curriculum vitae
 • kserokopię świadectw potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenia kandydata dotyczące:
 • posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych -   (pobierz),
 • nieposzlakowanej opinii, (pobierz),
 • niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe, (pobierz),
 • nie prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 • lub przestępstwo skarbowe, (pobierz),
 • posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy, (pobierz),
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu
 • (zgodnej z RODO); (pobierz),
 • Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
  i osiągnięcia.

Zgłoszenia kandydatów (ofertę pracy) należy składać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu ul. 1-go Maja 19 pok. 56 lub wysłać za pośrednictwem poczty -  najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2018r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszej części konkursu ofert (rozmowa kwalifikacyjna) umieszczona zostanie na stronie internetowej: www.sosnowiec.sr.gov.pl– Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu

SSR Małgorzata Hencel-Święczkowska

-/Na oryginale właściwe podpisy/-

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Sosnowiec,dnia 2018-09-13

KONKURS OFERT
na wykonywanie obowiązków
psychologa, psychoterapeuty, terapeuty zajęciowego
w Ośrodku Kuratorskim nr 1
przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

nr Kdr. 11/110/1101/8/18

 - W Y N I K I  -

Informujemy ,iż w wyniku konkursu ofert  na wykonywanie obowiazków psychologa, psychoterapeuty lub terapeuty zajęciowego w ramach umowy cywilnoprawnej  w Ośrodku Kuratoskim Nr 1 przy SR w Sosnowcu  Nr Kdr. 11/110/1101/18/18 - nie wyłoniono żadnego kandydata.

Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu

SSR Małgorzata Hencel-Święczkowska

-/Na oryginale właściwe podpisy/-

Rejestr zmian aktualności Ogłoszenie o konkursie ofert: psycholog do Ośrodka Kuratorskiego - wyniki

Redakcja strony: Archiwum ofert pracy

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:06:13
 • Aktualizacja publikacji: Katowice IntraCOM 2016-04-13 12:08:09
 • Wytworzenie publikacji: Katowice IntraCOM 2016-04-13 12:08:07
 • Zatwierdzenie informacji: Katowice IntraCOM 2016-04-13 12:08:07
Liczba odwiedzin: 20146