przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Praca w Sądzie

Jak zostać pracownikiem sądu?

Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu na podstawie art.3b ust.1 ustawy z dnia 18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz.1125 z późn.zm) organizuje, w drodze konkursu, nabór kandydatów na staż urzędniczy w sądzie.

Prezes Sądu informuje o ogłoszeniu konkursu przez umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu oraz umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej( na stronie internetowej).

Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów, niezbędnych do wykonywania obowiązków urzędnika określonych w ustawie jw.

Kto może zostać kandydatem na staż urzędniczy w sądzie?

Na podstawie art. 2 pkt.1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz. 1125 z późn.zm) kandydatem na staż urzędniczy może zostać osoba spełniająca poniższe warunki:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO” lub ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Sąd Rejonowy w Sosnowcu z siedzibą: 41-200 Sosnowiec ul. 1-go Maja 19;
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu  jest Pani Alina Chmielewska;
  kontakt: ; nr tel. 32 296 62 52;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji w ramach  procedury konkursowej tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a i c Rozporządzenia i nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  i przetwarzane przez okres 1 roku od daty  wpływu aplikacji  do Sądu lub od daty  utworzenia listy rezerwowej  w ramach procedury konkursowej. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy   w okresie podanym w zdaniu pierwszym,  Twoje  dane  osobowe  zostaną niezwłocznie  usunięte.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody  na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej  na adres mailowy
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie  danych osobowych dotyczących  Pani/Pana , narusza przepisy  RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  z dnia 27.04.2016r.  nr 2016/679;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 kodeksu pracy oraz ustawy  o ochronie danych osobowych.  Podanie danych osobowych  w zakresie określonym  odrębnymi przepisami  prawa jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych  z przebiegiem procesu rekrutacji i nawiązaniem  ewentualnego stosunku pracy. Ich przetwarzanie jest  wymogiem ustawowym  do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w Sądzie Rejonowym  w Sosnowcu. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie wiązało się  z rezygnacją z ewentualnego nawiązania stosunku pracy.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom    Odbiorcami danych będą tylko osoby, jednostki lub instytucje upoważnione  do tego z mocy prawa.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2349
16-01-28 11:59
Lalik Rajmund
107.88KB

Rejestr zmian strony Praca w Sądzie

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 10:13:07
Aktualizacja publikacji
Chmielewska Alina 2018-05-29 17:10:15
Wytworzenie publikacji
Chmielewska Alina 2018-05-29 17:10:11
Zatwierdzenie
Chmielewska Alina 2018-05-29 17:10:11
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
45676