przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Praktyki studenckie

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W SĄDZIE REJONOWYM w SOSNOWCU

 

Rozdział 1

Słownik terminów

 § 1

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy należy rozumieć w sposób następujący:

Regulamin – niniejszy Regulamin praktyk studenckich w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu .

Sąd – Sąd Rejonowy w Sosnowcu reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego  w Sosnowcu.

Uczelnia – szkoła wyższa kierująca studentów do odbycia praktyki w Sądzie Rejonowym  w Sosnowcu

Opiekun praktyk – osoba koordynująca praktyki ze strony uczelni.

Patron praktyk – osoba sprawująca merytoryczną opiekę nad praktykantem ze strony sądu, tj. przewodniczący wydziału/ wyznaczony sędzia, kierownik oddziału, /.

Praktykant – osoba skierowana do odbycia praktyki studenckiej.

Klauzula informacyjna dla praktykantów – formuła tekstowa, wynikająca z obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych, obejmująca informację o administratorze danych, w celu pozyskania danych, prawie dostępu do treści oraz ich poprawiania oraz dobrowolności ich podania.

Upoważnienie – dokument stanowiący pozwolenie na przetwarzanie danych osobowych w sądzie oraz uzyskanie dostępu do systemów teleinformatycznych, wystawiony przez Administratora Danych Osobowych.

 

Rozdział 2

Postanowienia ogólne

§ 2

Niniejszy Regulamin określa organizację, tryb i warunki przyjmowania studentów do odbycia praktyki studenckiej w sądzie oraz zasady dotyczące zachowania porządku i bezpieczeństwa, obowiązujące w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu i zobowiązuje praktykantów do ich przestrzegania w związku z odbywaniem praktyki studenckiej.

 § 3

1. Praktyki studenckie mogą odbywać się we wszystkich wydziałach, sekcjach, zespołach kuratorskich.

2. W wyjątkowych przypadkach na wniosek studenta dopuszcza się możliwość odbycia praktyki studenckiej w oddziałach i innych komórkach organizacyjnych sądu.

§ 4

Sąd przyjmuje na praktyki osoby indywidualnie oraz zorganizowane grupy studentów.

 § 5

1. Sąd przyjmuje na praktyki studentów prawa, administracji, nauk pedagogiczno–psychologicznych, tj. psychologia, pedagogika, resocjalizacja.

2. Dopuszcza się również przyjęcie studenta, którego kierunek kształcenia jest inny od wskazanego w 5 ust. 1, ale zgodny z  działalnością sądu.

3. Sąd zastrzega sobie prawo do odmowy wyrażenia zgody na odbycie praktyki studenckiej.

§ 6

Praktyki w sądzie są nieodpłatne. Sąd nie pokrywa kosztów przejazdów praktykantów do i z miejsca ich odbywania, utrzymania i zakwaterowania, ani ubezpieczenia chorobowego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 § 7

Organizacją, kontaktem z uczelniami oraz nadzorem formalnym nad praktykantami zajmuje się Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

 

Rozdział 3

Organizacja i przebieg praktyki studenckiej

§ 8

 Kwalifikacja studentów do odbycia praktyki studenckiej następuje na podstawie poniższych dokumentów, tj.:

Kwestionariusza dla studenta, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

Porozumienia zawartego pomiędzy Sądem Rejonowym w Sosnowcu, reprezentowanym przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu, a Uczelnią reprezentowaną przez określony organ;

Oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji oraz dokumentów uzyskanych w czasie odbywania praktyki, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;

Klauzuli informacyjnej dla Praktykantów, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 9

1. Student w celu odbycia praktyki studenckiej zobowiązany jest do wypełnienia kwestionariusza dla studenta, o którym mowa w § 8 pkt 1, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Wypełniony w pkt 1 i 2 Kwestionariusz dla studenta, o którym mowa w § 8 pkt 1 student winien okazać na uczelni celem uzyskania dwóch egzemplarzy porozumienia, podpisanych przez osobę/osoby reprezentujące uczelnię.

3. Student przyjmowany jest na praktykę studencką po złożeniu w sądzie kompletu dokumentów, o których mowa w § 8 pkt 1-4 niniejszego Regulaminu.

4. Oświadczenie, o którym mowa w § 8 pkt 3 oraz Klauzula informacyjna dla Praktykantów, o której mowa w § 8 pkt 4 winny być własnoręcznie podpisane przez studenta ubiegającego się o odbycie praktyki.

5. Komplet dokumentów, o których mowa w § 8 niniejszego Regulaminu należy złożyć co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem praktyki osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu lub przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Sosnowcu Oddział Administracyjny 41-200 Sosnowiec ul. 1-go Maja 19.

6. Dokumenty niekompletnie nie będą honorowane.

7. Oddział Administracyjny dokonuje weryfikacji dokumentów pod kątem ich kompletności  i poprawności.

8. Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu lub inna upoważniona osoba po zakwalifikowaniu studenta na praktykę studencką wydaje skierowanie, stanowiące załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu, które otrzymuje kandydat oraz komórka organizacyjna sądu w której student będzie odbywał praktykę (przewodniczący wydziału/ kierownik sekcji, kierownik sekretariatu wydziału, kierownik oddziału, lub inna wyznaczona osoba).

9. Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Sosnowcu po dokonaniu wszystkich formalności związanych z organizacją praktyki studenckiej przesyła do uczelni drogą pocztową jeden egzemplarz podpisanego porozumienia. Podpisane porozumienie może także zostać dostarczone do uczelni przez studenta.

10. Student celem uzyskania informacji w zakresie zakwalifikowania do odbycia praktyki studenckiej winien przed wyznaczonym terminem praktyki skontaktować się z Oddziałem Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

§ 10

1. Praktyki mogą odbywać się w ciągu całego roku kalendarzowego, czas ich trwania określony zostanie w porozumieniu i  uzależniony  jest od wniosku kandydata oraz od możliwości i potrzeb sądu.

2. Praktyka studencka odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sądu.

§ 11

1. Administrator Danych Osobowych na czas trwania praktyki studenckiej nadaje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w sądzie, stanowiące załącznik do Regulaminu Użytkownika Systemów Teleinformatycznych Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

2. Jeśli wykonanie zadań przydzielonych Praktykantowi wiąże się z koniecznością uzyskania dostępu do systemów teleinformatycznych sądu wobec Praktykanta stosuje się takie same procedury uzyskiwania dostępu do systemów, jak wobec pracowników sądu.

 

Rozdział 4

Obowiązki Sądu

§ 12

1. Sąd zobowiązany jest do przeszkolenia praktykanta w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy zgodnie z 10 i 11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy zdnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180 poz.1860 ze zm.). Odbycie szkolenia wstępnego Praktykant potwierdza na Karcie Szkolenia Wstępnego w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2. Sąd zobowiązany jest do przeszkolenia Praktykanta w zakresie ochrony danych osobowych oraz innych wytycznych związanych z ochroną danych osobowych, które jest realizowane przez Inspektora Ochrony Danych lub wyznaczonego pracownika odpowiedzialnego za obszar spraw związanych z ochroną danych.

3. Szkolenia, o których mowa w § 12 ust 1 i 2 odbywają się w pierwszym dniu, przed dopuszczeniem do czynności związanych z praktyką studencką.

§ 13

1. Sąd wyznacza i przydziela każdemu Praktykantowi Patrona, który zleca, monitoruje i ocenia poprawność zadań wykonanych przez Praktykanta.

2. Patronem praktyk studentów w wydziale/sekcji wydziału jest przewodniczący wydziału/kierownik sekcji wydziału lub wyznaczony sędzia.

3. Patronem praktyk studentów w oddziale/sekcji jest kierownik oddziału/sekcji.

4. W wyjątkowych przypadkach Patronem praktyk może być także inna wyznaczona osoba.

 

Rozdział 5

Obowiązki i odpowiedzialność Praktykanta

§ 14

1. W pierwszym dniu rozpoczęcia praktyki Praktykant zobowiązany jest do uczestnictwa  w szkoleniach, o których mowa w § 12 niniejszego Regulaminu.

2. Niestawiennictwo Praktykanta w dniu rozpoczęcia praktyki może być podstawą do wycofania zgody na odbywanie praktyki w sądzie.

§ 15

 W dniu rozpoczęcia praktyki student przed udaniem się do wyznaczonego Patrona praktyk winien okazać kierownikowi sekretariatu komórki organizacyjnej w której będzie odbywał praktykę, dokument pozwalający na jego identyfikację.

§ 16

 1. Praktykant zobowiązany jest do przestrzegania:

   1. zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz wszelkich uregulowań obowiązujących w sądzie istotnych dla Praktykanta;

   2. indywidualnego harmonogramu praktyk

2. Praktykant zobowiązany jest do:

   1. zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych przy przetwarzaniu danych osobowych w związku z odbywaniem praktyki w sądzie oraz ich nieujawniania innym osobom bez uprzedniej zgody prezesa sądu;

   2. zachowania w tajemnicy wszystkich nieprzeznaczonych do publicznej wiadomości informacji uzyskanych w związku z praktyką w sądzie  niewykorzystywania tych informacji do innych celów niż określone w programie praktyk;

   3. zabezpieczenia z zachowaniem najwyższego stopnia staranności wszelkiej dokumentacji.

3. Praktykant przyjmuje do wiadomości, iż naruszenie obowiązków o zachowaniu informacji i dokumentów, stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków Praktykanta, a nadto, że w przypadku gdyby doprowadziło to do wyrządzenia szkody na rzecz sądu, Praktykant będzie zobowiązany do jej naprawienia – zgodne ze złożonym oświadczeniem, o którym mowa w § 8  pkt 3 niniejszego Regulaminu.

§ 17

1. Praktykant zobowiązany jest do wykonywania wyłącznie prac zleconych przez Patrona praktyk.

2. Praktykant obowiązany jest stosować się do wszelkich zaleceń i wskazówek wydawanych przez Patrona praktyk, a także do zaleceń i wskazówek o charakterze porządkowym wydanych przez upoważnionych pracowników sądu.

3. Praktykant może zapoznać się tylko ze wskazanymi przez Patrona praktyk dokumentami sądowymi. Informacje zawarte w aktach i innych dokumentach sądowych Praktykant może wykorzystać wyłącznie w celu wykonywania zadań zleconych przez Patrona praktyk.

 § 18

Praktykantowi zabrania się:

1. sporządzania kopii dokumentów sądowych;

2. wynoszenia poza teren sądu jakichkolwiek dokumentów sądowych i materiałów zawierających dane osobowe oraz ich kopii sporządzonych w jakiejkolwiek formie;

3. nagrywania przebiegu czynności sądowych za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk;

4. używania sprzętu komputerowego z wykorzystaniem uprawnień przydzielonych pracownikom sądu;

5. przyłączania do sieci komputerowej sądu prywatnego sprzętu.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 19

 

Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie może stanowić przesłankę  do natychmiastowego odwołania zgody na odbywanie praktyki w sądzie.

 

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz dla studenta.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji oraz dokumentów    uzyskanych w czasie odbywania praktyki.

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla Praktykantów.

Załącznik nr 4 – Skierowanie Praktykanta do wydziału/ sekcji/ innej komórki organizacyjnej sądu  celem odbycia praktyki studenckiej.

 

                                                                                                                                              - na oryginale właściwe podpisy -

Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} oświadczenie RODO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
20-03-10 14:58
Mucha Katarzyna
544.47KB
{format} oświadczenie o niekaralności.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
20-03-10 14:58
Mucha Katarzyna
213.28KB
{format} 33 - Załącznik nr 4 Skierowanie na praktykę.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
19-11-21 10:19
Mucha Katarzyna
22.76KB
{format} 33 - Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna RODO dla praktykantów studenckich.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
19-11-21 10:19
Mucha Katarzyna
23.87KB
{format} 33 - Załącznik nr 2 Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
19-11-21 10:18
Mucha Katarzyna
22.25KB
{format} 33 - Załącznik nr 1 Kwestionariusz dla studenta.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
19-11-21 10:18
Mucha Katarzyna
22.28KB
{format} 33_19 Regulamin praktyk studenckich.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
19-11-21 10:12
Mucha Katarzyna
2.64MB

Rejestr zmian strony Praktyki studenckie

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 12:06:51
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2019-11-21 10:11:41
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2019-11-21 10:11:37
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2019-11-21 10:11:37
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
5316